• Klierikai dalyvavo Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose Vilniuje

  Kaip jau įprasta, paskutinį rudens mėnesį Vilniuje vyksta Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, atlaidai. Per aštuonias dienas trunkančius atlaidus yra meldžiamasi už šeimas, tikybos mokytojus, jaunimą, valstybės tarnautojus, dvasininkus bei kitomis intencijomis. Lapkričio dvyliktoji diena buvo skirta kunigams, vienuoliams ir seminaristams. Tad mes, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos auklėtiniai, kartu su vadovybe dalyvavome atlaiduose. Po Švč. Sakramento adoracijos Šv. Teresės bažnyčios kriptoje ir rožinio maldos Aušros Vartų koplyčioje visų trijų Lietuvoje veikiančių kunigų seminarijų (Vilniaus, Kauno ir Telšių) klierikai susibūrė bendrai Eucharistijos maldai Šv. Teresės bažnyčioje. Devynioliktos valandos vakaro šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą sakė J.E. Vilniaus arkivyskupo augziliaras Arūnas Poniškaitis. Taip pat meldėsi seminarijų rektoriai, ugdytojai, dvasios tėvai,…

 • DSC0151-150x150

  Lietuvos ir Latvijos seminarijos santykius aiškinosi krepšinio aikštelėje

  2013 m. spalio 18 – 19 dienomis Žemaičių Kalvarijoje vykos tradicinis Lietuvos ir Latvijos kunigų seminarijų klierikų krepšinio komandų turnyras. Tarpusavy rungėsi Kauno, Vilniaus Šv. Juozapo, Rygos arkivyskupijos, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus, kunigų seminarijų krepšinio komandos. Varžybos vyko Žemaičių Kalvarijos vidurinės mokyklos sporto salėje. Seminaristai ne tik rungtyniavo, tačiau per tą laiką tarpusavy bendravo, kartu meldėsi, Telšių kunigų seminarijos klierikai svečiams parengė puikią meninę sutikimo programą. Puikią progą pabendrauti turėjo ir komandas atlydėję seminarijų vadovybės nariai. Per visas spalio 19 dieną vykusias krepšinio varžybas, po ilgo ir gražaus žaidimo prizinėmis vietomis pasidalino ir abiejų Telšių vyskupų: J. Borutos SJ ir jo pagalbininko vyskupo L. Vodopjanovo įsteigtas taures bei prizus laimėjo…

 • 4

  I teologijos kurso kunigystės kandidatų skyrimai ir įvilktuvės į sutanas

  Lapkričio 19-ąją, pirmadienį, į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją vyskupijos dvasininkai rinkosi neeiliniam kunigų formacijos susirinkimui. Tądien buvo minimos ne tik 66-osios mūsų tautos kankinio vyskupo V.Borisevičiaus mirties metinės. Taip pat žvilgančiomis sutanomis pasipuošė ir kunigystės kandidato skyrimus priėmė seminarijos I-ojo teologijos kurso klierikai: Antanas Budreckas, Donatas Litvinas ir Artūras Goštautas. Kaip įprasta, nuolatinės kunigų formacijos susirinkimas prasidėjo seminarijos patalpose 10 val. ryte. Vidudienį susirinkę vyskupijos kunigai išsirikiavo procesijai į Katedrą. Prieš pat iškilmes, ordinaras pašventino įvilktuvininkų sutanas, kuriomis pasidabinė atsistojo tarp savo bendramokslių. Šv. Mišių pradžioje J.E. vyskupas J.Boruta SJ trumpai priminė, jog per šią Eucharistinę puotą kreipiamasi į visus kankinius, prašant jų užtarimo ir pagalbos tikėjimo tvirtume.…

 • Šv. Mišios Kęstaičiuose

  Šių metų lapkričio 18 d. (sekmadienį) visi Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai bei vadovybė vyko į Kęstaičius aukoti ir dalyvauti šv. Mišiose. Tokia data buvo pasirinkta neatsitiktinai – 1886 m. lapkričio 19 d. tikinčiųjų laiudis, parodžiusi herojišką meilę tikėjimui ir stengdamasi išsaugoti savo šventovę, kovą su tuometine valdžia visgi pralaimėjo. Šia vietą sieja liūdna istorija. 1738 m. Jonas Antanas Rimgaila savo dvarelį Kęstaičiuose padovanojo broliams rokitams, kurie čia galėjo tinkamai įsikurti, pastatyti bažnyčią, vienuolyną, ligoninę ir rūpintis neįgaliaisiais. Jų katalikiška veikla nepatiko carinės Rusijos valdžiai – 1841 m. vienuolynas buvo uždarytas. Gindami Kęstaičių bažnyčią, žmonės buvo pasiryžę aukoti net savo gyvybes, tačiau, nežiūrint to, 1886 m. šventovė buvo…

 • St.therese-150x150

  Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė

  Telšių Kunigų seminarijoje nuo seno gyvuoja tradicija, kad kiekvienas kursas pradėdamas pirmuosius filosofijos studijų metus gauna savo globėją, kuris lydi jį visus šešerius studijų seminarijoje metus. Panašiai kaip daugelis esame pakrikštijami kokio nors šventojo vardu, kad turėtume asmeninį dangiškąjį užtarėją pas Dievą visam gyvenimui. Šiuo metu įvairius kursus globoja švč. Mergelė Marija, šv. Kazimieras, šv. Pranciškus Asyžietis bei šv. Juozapas. O štai IV teologijos kurso klierikai kasmet spalio 1 d. mini savo kurso globėjos šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės dieną. Tą dieną visi seminaristai su vadovybe vyko į Palangą, ten dalyvavo rožančiaus pamaldose prie liurdo, kurioms vadovavo Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ, kartu meldėsi grupė vyskupijos kunigų bei nemažas būrys…