Eucharistinės procesijos planas | Telšių kunigų seminarija

Eucharistinės procesijos planas

 
  –          Kryžius ir žvakės* 
  –          Vėliavos* 
  –          Proginis altorėlis* 
  –          Patarnautojai* 
  –            Dvasininkai su kamžomis** (Klierikai, diakonai,kunigai, kanauninkai, monsinjorai, prelatai)* 
  –           Diakonai patarnavę šv. Mišioms** 
  –          Kunigai su kapomis** (kunigai, kanauninkai, monsinjorai, prelatai)*
  –          Kunigai koncelebrantai** (kunigai, kanauninkai, monsinjorai, prelatai)*
   
   
   –          Vyskupai su kapomis ar su arnotais (arčiausiai Švč. Sakramento garbingiausi pagal titulą)**
   
  –          Patarnautojas nešantis pastoralą** 
  –          2 smilkytuvai** 
  –          Gėlių barstytojos* 
 

 

–           Baldakimas ir celebrantas su Švč. Sakramentu.* Aplink baldakimą žibintai** –          Vyskupai dėvintys choro rūbus (arčiausiai Švč. Sakramento garbingiausi pagal titulą)**

 

  –          2 vyskupui asistuojantys diakonai** 
  –          2 klierikai, kurie neša mitrą ir knygą** 
  –          Choras* 
  –          Giesmininkai* 
  –          Tikinčioji liaudis*  

* Telšių vyskupo Jono Borutos SJ aplinkraštis, 2013 06 17, Nr. 544, 7 punktas.

** Ceremoniale Episcoporum, 2008, 391 punktas.

Parengė IV teol. kurso klierikai