Telðiø vyskupo Vincento Borisevièiaus kunigø seminarija

Trokðdami prasmingai tæsti tolimesnæ Telðiø Vyskupo Vincento Borisevièiaus kunigø seminarijos veiklà, visuomeninës ne pelno siekianèios organizacijos vardu kreipiamës á Telðiø vyskupijos tikinèiuosius bei visus Lietuvos þmones, neabejingus bûsimøjø dvasininkø auklëjimui  ir kvieèiame savo pajamø mokesèio dalá (iki 2%) paaukoti mûsø veiklai.

Teatlygina Dievas uþ Jûsø gerumà!

Seminarijos adresas:      Seminarijos kodas:      Atsiskaitomoji sàskaita:
Katedros
a. 6                   111966190                    LT194010042800284504
LT-87131 Telðiai                                                
  „DNB NORD bankas“
Lietuva /Lithuania                                            
       Kodas 40100