Seminarija | Telšių kunigų seminarija

Seminarija

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos, kaip kunigo asmenybę ugdančios institucijos uždavinys – dvasinis, žmogiškasis, intelektinis ir pastoracinis kunigų ruošimas. Kunigų seminarija nuo kitų aukštųjų mokyklų skiriasi tuo, kad studento dvasinis tobulėjimas pagrįstas malda, Eucharistija, Švč. Sakramento adoracija, Dievo žodžio apmąstymais, valandų liturgija, dažna išpažintimi, rekolekcijomis, artimo meile, celibato praktikavimu.

Svarbiausia „dorybių mokykla“ – koplyčia, į kurią klierikai susirenka keturis kartus per dieną; visa bendruomenė šv. Mišių auka ir liturginių valandų malda šlovina Dievą. Kitu laiku čia galima sutikti individualiai besimeldžiančius seminarijos auklėtinius. Koplyčia yra kiekvieno klieriko susikaupimo, apmąstymų, maldos vieta. Būsimojo kunigo gyvenime labai svarbų patarėjo vaidmenį atlieka ir dvasinio tobulėjimo kelyje klierikus lydi dvasios tėvai.

Be deramojo žmogiškojo ugdymo kunigų ugdymas netektų pamato. Pašauktas būti Jėzaus Kristaus, Bažnyčios galvos ir Ganytojo, „gyvuoju paveikslu“ klierikas, atsižvelgdamas į galimybes, turi stengtis savyje išskleisti žmogiškąjį tobulumą, kuris žmoguje reiškiasi per Dievo Sūnų. Tas tobulumas, kaip vaizduoja evangelistai, itin aiškiai atsiskleidžia per Jo bendravimą ir elgesį su kitais žmonėmis. Klierikai ugdomi, kad pamiltų tiesą, tesėtų duotą žodį, mokėtų atjausti. Seminaristai nuolatos bendrauja su įvairiais žmonėmis: lankosi vaikų globos, senelių namuose, ligoninėje. Advento ir Gavėnios laiku klierikų iniciatyva praktikuojamos akcijos stokojantiesiems paremti. Vyksta aktyvus kultūrinis gyvenimas, ruošiamos meninės programos, lankomasi koncertuose, spektakliuose. Šiuolaikiniai žmonės dažnai pasmerkti gyventi minioje ir vienatvėje, todėl seminaristas turi būti subrandintas taip, jog mokėtų suburti gyvąją bendruomenę – Bažnyčią. Be to, seminarijoje nuolat vyksta ir kitokio pabūdžio ugdymas. Kas mėnesį asmeniškai susitinkama su rektoriumi, prefektu, bei kitais ugdytojais. Brandinant klieriką kaip žmogų, ypatingas dėmesys kreipiamas į sąžinę, kad vėliau, priėmęs Kunigystės sakramentą, jis galėtų ištikimai vykdyti savo įsipareigojimus Dievui ir Bažnyčiai bei išmintingai vadovauti tikintiesiems. Kandidatas turi įprasti klausytis Dievo balso, prabylančio jo širdies gelmėje, ir su meile tvirtai paklusti Jo valiai.
Intelektinis ugdymas visų pirma reiškiasi paskaitomis – seminarija turi nevalstybinės aukštosios mokyklos statusą. Studijų sistema paskirstyta taip: propedeutinis kursas Žemaičių Kalvarijoje, du filosofijos ir keturi teologijos kursai Telšiuose. Intelektinės studijos įveda kandidatus į subtilų išganymo vyksmą, besireiškiantį Kristaus Bažnyčioje. Studijos seminarijoje beigiamos pagrindinių disciplinų (dogminės, moralinės teologijos, kanonų teisės) egzaminų išlaikymu ir magistro darbo gynimu. Seminarijos dienotvarkė sutvarkyta taip, kad studijos šalia dvasinio ugdymo taptų esmine seminaristo dienos dalimi.
Vyskupo paskyrimu klierikai sekmadieniais vyskupijos parapijose atlieka pastoracinę praktiką. Pagrindinė jų užduotis – padėti kunigams vykdyti parapijinę katechezę bei atlikti liturgines pareigas. Dauguma ruošia mažesniuosius vaikus pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui.
Vasaros laikotarpis – tai ne vien tik poilsio ir atostogų, bet ir studijų metu įgytų žinių pritaikymo praktikoje metas. Vyskupo siuntimu klierikai vyskupijos parapijose visą birželio mėnesį aktyviai įsijungia į parapijinį gyvenimą, vaikų ir suaugusiųjų katechizaciją, darbą su jaunimu. Tai sudaro palankias sąlygas pašauktajam susipažinti su parapijiniu gyvenimu, jo keliamais reikalavimais, poreikiais, kasdienias rūpesčiais, įgyti pastoracinę patirtį, atitinkančią kunigiškojo ugdymo tikslus bei siekius.