• DSC02731-150x150

  Stojantiems į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją 2015

  Stojantiems į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją Mieli Jaunuoliai, Bažnyčiai reikia kunigų, kurie tęstų Kristaus pradėtą misiją, skelbtų amžinąsias vertybes, rodytų žmonėms tikrąjį gyvenimo kelią ir vestų juos pas Dievą. Bažnyčia be paliovos meldžiasi už pašaukimus ir turėdama aiškų ir drąsų pašaukimo planą nuolatos kreipiasi į jaunuolius, kviesdama atsiliepti į Kristaus kvietimą sekti Juo. Šių dienų šventasis Jonas Paulius II primena, jog rytdienos kunigas, nemažiau negu šiandieninis, turi būti pana��us į Kristų, o pašaukimas į kunigystę yra ypatingas būti viršenybės prieš turėti paliudijimas, pripažinimas, kad gyvenimo prasmė yra laisvas ir atsakingas savęs atidavimas kitiems bei pasiryžimas šitaip tarnauti Evangelijai ir Dievo karalystei (Plg. Pastores dabo vobis). Mielas Jaunuoli, jei…

 • rekolekcijos

  Stojantiems į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją 2014

  Mieli Jaunuoliai, Bažnyčiai reikia kunigų, kurie tęstų Kristaus pradėtą misiją, skelbtų amžinąsias vertybes, rodytų žmonėms tikrąjį gyvenimo kelią ir vestų juos pas Dievą. Bažnyčia be paliovos meldžiasi už pašaukimus ir turėdama aiškų ir drąsų pašaukimo planą nuolatos kreipiasi į jaunuolius, kviesdama atsiliepti į Kristaus kvietimą sekti Juo. Šių dienų palaimintasis Jonas Paulius II primena, jog rytdienos kunigas, nemažiau negu šiandieninis, turi būti panašus į Kristų, o pašaukimas į kunigystę yra ypatingas būti viršenybės prieš turėti paliudijimas, pripažinimas, kad gyvenimo prasmė yra laisvas ir atsakingas savęs atidavimas kitiems bei pasiryžimas šitaip tarnauti Evangelijai ir Dievo karalystei (Plg. Pastores dabo vobis). Mielas Jaunuoli, jei nori brandinti savo pašaukimą ir ruoštis kunigystei, atvyk…

 • Žemaičių Kalvarijos bazilikoje pašventintas naujas diakonas

  Žemaičių Kalvarijos bazilikoje pašventintas naujas diakonas

  2014 m. kovo 2 d. Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje 12 val. buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios, kurių metu Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ vienam Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikui – Donatui Liutikai suteikė diakono šventimus. Iškilmingoms Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius, Telšių vyskupijos šeimos centro direktorius kan. Jonas Ačas, Telšių vyskupijos „Caritas“ direktorius, Rietavo parapijos klebonas kun. Antanas Gutkauskas, Židikų parapijos klebonas kun. Egidijus Jurgelevičius, Telšių vyskupo sekretorius kun. Haroldas Šneideraitis. Šv. Mišių metu giedojo Žemaičių Kalvarijos Bazilikos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Kristinos…

 • 5

  Metas, kai išgyvename Emanuelio, Dievo su mumis, gimimo laukimą…

  Šv. Kalėdos – Kristaus gimimo iškilmė mus kiekvienais metais sugrąžina į istorinį įvykį, primenantį, jog daugiau nei 2000 metų į žemę atėjo Dievas – Kūdikis, Emanuelis – Dievas su mumis. Tų švenčių išvakarėse išgyvename bendrystę su savo artimaisiais šeimose ar bendruomenėse ką mes vadiname Kūčiomis. Kūčių stalas, Kūčių vakarienė – metas, kai susirinkę žmonės kartu meldžiasi, kartu valgo, bendrauja, prisimena, laukia… Laukia Gimimo stebuklo, tam kad vėl galėtų iš naujo išgirsti Gerąją Žinią – „Šiandien jums gimė Išganytojas, kuris yra Viešpats Mesijas“. Kūčių valgiai, ant mūsų stalų tradiciškai jų 12, primena laiko tėkmę, gyvenimą, mūsų papročius, kultūrą. Kiekvienoje šeimoje tą šventą vakarą laužiamas kalėdaitis – neraugintos, bažnyčioje pašventintos, iš kvietinių…

 • Klierikai

  I teologijos kursas Feliksas Špokas, 1991 11 28, iš Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos II teologijos kursas Antanas Budreckas, 1990 08 03, iš Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos (T) Sporto ministras, ekskursijų vadovas Donatas Litvinas, 1989 07 22, iš Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos (T) Bibliotekarijus, atsakingas už spaudos pristatymą III teologijos kursas Vidmantas Daugėla, 1988 05 06, iš Šačių Šv. Jono Krikštytojo parapijos (T) Durininkas  Valdemaras Mačys, 1988 02 23, iš Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos (Vk) Rolandas Kazlauskas, 1986 11 11, iš Šilutės Šv. Kryžiaus parapijos (T) Skalbimų patalpos prižiūrėtojas Gediminas Paulius, 1989 07 03, iš Tūbinių Dievo Apvaizdos parapijos (T) Komendantas IV teologijos kursas Evaldas…