Norintiems_studijuoti

 

Turëk dràsos iðdrásti kartu su Dievu!

Pabandyk! Nebijok jo!

Turëk dràsos rizikuoti su tikëjimu!

Turëk dràsos rizikuoti su gerumu!

Turëk dràsos rizikuoti su tyra ðirdimi!

Rizikuok su Dievu, tuomet pamatysi, kad

bûtent tada tavo gyvenimas tampa platesnis

ir apðviestas, ne nuobodus, bet pilnas

begaliniø maloniø netikëtumø, nes beribis

Dievo gerumas niekada neiðsisemia!

 

(Pop. Benediktas XVI)

 

Bendra informacija stojantiems á Telðiø Vyskupo Vincento Borisevièiaus kunigø seminarijà
Baþnyèiai reikia kunigø, kurie tæstø Kristaus pradëtà misijà, skelbtø amþinàsias vertybes, rodytø þmonëms tikràjá gyvenimo kelià ir vestø juos pas Dievà.

Baþnyèia be paliovos meldþiasi uþ paðaukimus ir, turëdama aiðkø bei dràsø paðaukimo planà, nuolatos kreipiasi á jaunimà, ragindama atsiliepti á Kristaus kvietimà sekti Juo.

Amþinos atminties popieþius Jonas Paulius II primena, jog rytdienos kunigas, nemaþiau negu ðiandienis, turi bûti panaðus á Kristø. Popieþius pabrëþia, jog paðaukimas yra ypatingas „bûti“ virðenybës prieð „turëti“ paliudijimas, pripaþindamas, kad gyvenimo prasmë yra laisvas ir atsakingas savæs atidavimas kitiems bei pasiryþimas ðitaip tarnauti Evangelijai ir Dievo karalystei (plg. „Pastores dabo vobis“).

Mielas jaunuoli, jei nori brandinti savo paðaukimà ir ruoðtis kunigystei, atvyk mokytis á Telðiø Vyskupo Vincento Borisevièiaus kunigø seminarijà (Katedros g.  6, Telðiai).

 

STUDENTØ PRIËMIMO Á VIENTISÀSIAS STUDIJAS 2009 M. SÀLYGOS

 

1. Bendrosios nuostatos

 

I.                    Studentø (jaunuoliø) priëmimo á Telðiø Vyskupo Vincento Borisevièiaus kunigø seminarijà  sàlygos nustatomos laikantis Katalikø Baþnyèios 1983 m. Kanonø teisës kodekso normø (kan. 241).

 

II.                 Á Telðiø Vyskupo Vincento Borisevièiaus kunigø seminarijà priimami jaunuoliai, turintys viduriná ar aukðtàjá iðsilavinimà, doro elgesio, praktikuojantys katalikai.

 

III.              Kandidatai pristato ðiuos dokumentus:

 

        a)      Vidurinio ar jam prilygstanèio mokslo atestatà;

        b)      sveikatos paþymà;

        c)      Krikðto sakramento liudijimà;

        d)      Sutvirtinimo sakramento liudijimà;

        e)      raðtiðkà savo parapijos klebono charakteristikà.

 

IV.              Seminarijos vadovybës nustatytu laiku su kandidatu, pateikusiu raðtiðkà praðymà studijuoti kunigø seminarijoje, vyksta pokalbis, kurio metu stengiamasi nustatyti jo brandumà kunigystës siekimui.

 

V.                 Taip pat tikrinamos kandidatø religinës þinios, kurios vertinamos deðimties balø sistemos paþymiu.

 

VI.              Taip pat, kandidatai raðo raðiná nurodyta tema. Vertinama deðimties balø sistemos paþymiu.

 

2. Konkursiniø mokomøjø dalykø pagal studijø sritis ir kryptis sàraðas

 

Kodas Studijø kryptis Konkursiniai dalykai

(dalykai suraðyti  abëcëlës tvarka)

Bendri studijø srièiai Bendri studijø krypèiai
STUDIJØ SRITIS: Humanitariniø mokslø studijos
60102H201 Religijos mokslø studijos istorija, lietuviø kalba, uþsienio kalba tikyba

 

3. Konkursinio balo formavimo principai 2009 metams

 

I.   Konkursinis balas formuojamas ið mokomøjø dalykø (1 p.) paþymiø ir ið specialiøjø gebëjimø egzaminø (testø) (1 p.) paþymiø bendros sumos.

 

II.  Perskaièiuojant konkursiniø mokomøjø dalykø paþymius laikomasi ðiø principø:

 

Valstybinio brandos egzamino paþymys 13 + Valstybinio brandos egzamino paþymys /10
Mokyklinio brandos egzamino paþymys +3
S arba A lygio brandos egzamino paþymys +4
B lygio brandos egzamino paþymys +3
Metinis paþymys tikslinis (T) kursas arba S lygis +2
iðplëstinis (A) kursas arba A lygis +1
bendrasis (B) kursas arba B lygis +0

 

III.  Telðiø Vyskupas, atsiþvelgæs á Priëmimo komisijos iðsakytà nuomonæ apie kandidato tinkamumà studijuoti, á konkursiná balà, klebono paraðytà charakteristikà, á kandidato þmogiðkàjá, dvasiná ir intelektualiná brandumà, fizinæ bei psichinæ  sveikatà, galutinai nustato jo tinkamumà studijuoti kunigø seminarijoje.

 

TVIRTINU

 

Telðiø vyskupas

Jonas Boruta SJ

 

2009 01 05

 

Dël iðsamesnës informacijos reikëtø kreiptis á savo parapijos klebonà, su kuriuo galëtumëte aptarti rûpimus paðaukimo klausimus, arba seminarijos vicerektoriø studijø reikalams tel. (8-444) 60626. El. paðtas: viktorasacas@gmail.com.