Nuorodos

Krikðèioniðkos svetainës

 

Lietuvos katalikø Baþnyèia, vyskupijos, dekanatai, parapijos, seminarijos
Vyrø vienuolynai
Moterø vienuolynai
Ðventasis Raðtas
Krikðèioniðki tekstai, straipsniai, enciklopedijos
Pamokslai (homilijos), skaitiniø komentarai
Liturgija, giesmës ir kt.
Katalikiðkoji þiniasklaida
Internetiniai puslapiai apie krikðèionybës istorijà ir dvasingumà
Puslapiai su nuorodomis á krikðèioniðkas svetaines

image

Lietuvos katalikø Baþnyèia, vyskupijos, dekanatai, parapijos, seminarijos

Lietuvos katalikø informacinio centro. Puiki svetainë su daugybe nuorodø.
 

VYSKUPIJOS

 

Lietuvos vyskupø konferencijos puslapis

Kauno arkivyskupija

Kaiðiadoriø vyskupija
Ðiauliø vyskupija
Telðiø vyskupija
Vilniaus arkivyskupija

           

 

DEKANATAI

 

Zarasø dekanatas
Rokiðkio dekanatas
BAÞNYÈIOS, PARAPIJOS

Alantos ðv. apaðtalo Jokûbo parapija

Balninkø ðv. vyskupo Stanislovo parapija

Domeikavos Lietuvos kankiniø parapija

Jonavos Ðv. Apaðtalo Jokûbo parapija
Kauno Gerojo Ganytojo parapija

Kauno ðv. Antano Paduvieèio parapija

Lapiø ðv. Jono Krikðtytojo parapija

Panevëþio Ðv. ap. Petro ir Povilo parapija

Vilniaus pal. Jurgio Matulaièio parapija
Vilkijos ðv. Jurgio parapija

SEMINARIJOS

Kauno kunigø seminarija
Vilkaviðkio vyskupijos palaimintojo Jurgio Matulaièio kunigø seminarija
Vilniaus Ðv. Juozapo kunigø seminarija

              Gráþti á pradþià

image

Vyrø vienuolynai


Kapucinai (OFM Cap.)

Marijonai (MIC)
Pranciðkonai (OFM) (svetainë dar kuriama)

Jëzuitø (SJ) svetainë
Joanitai (FJ)

Gráþti á pradþià

image

Moterø vienuolynai 


Nekaltai Pradëtosios Ðvè. Mergelës Marijos Vargdieniø seserø kongregacija

Ðv. Elzbietos seserø kongregacija (elzbietietës)
Ðv. Ðeimos seserø kongregacija
Marijos legionas

Gráþti á pradþià

image

Ðventasis Raðtas


Visas Ðventasis Raðtas (be iðnaðø), rodyklë ir konkordancija (VDU) (lietuviø k.)
Naujasis Testamentas
Gyvenimo ir tikëjimo institutas: Ðventojo Raðto kursas internete (lietuviø k.)
Biblijos vartai (keliomis kalbomis)
Paieðka Ðv. Raðte keliomis kalbomis
Krikðèioniðka biblioteka (keliomis kalbomis)
Biblija, jos komentarai ir kt.

Gráþti á pradþià

image

Krikðèioniðki tekstai, straipsniai, enciklopedijos

 
Nauja Vatikano II Susirinkimo dokumentø lietuviðkø tekstø redakcija internete

Naujausia religinë ir mokslinë informacija (lietuviø k.)
Krikðèioniðka biblioteka (keliomis kalbomis)
Biblija, jos komentarai ir kt.
Krikðèioniðka elektroninë biblioteka BEC

Katalikiðka enciklopedija (anglø k.)
Tekstai (vokieèiø k.)
PRO VITA (lietuviu k.) Straipsniai moralës klausimais
SAKRALI ERDVË – malda kiekvienai dienai   (lietuviø k.)

SKRYNIA – dvasiniai tekstai
Vatikano svetainë (keliomis kalbomis)

Gráþti á pradþià

image

Pamokslai (homilijos), skaitiniø komentarai


S. Andþelikos svetainë (anglø k.)

Ekumeninë svetainë
Liturginiø skaitiniø komentarai/homilijos parengti jëzuitø (anglø k.)

Gráþti á pradþià

image

Liturgija, giesmës ir kt.

Giesmës Vilniaus studentø ateitininkø ðv. Kazimiero kuopos svetainëje (lietuviø k.)
Giesmës: abëcëlës tvarka, su akordais!!!
Taizé (ávairiomis kalbomis)
Svetainë ávairiomis kalbomis, Taizé giesmës…
Liturgija: liturginiai leidiniai (anglø k.)

Gráþti á pradþià

image

Katalikiðkoji þiniasklaida

Þurnalai, spauda:

Baþnyèios þinios 
Laikraðtis „XXI amþius”
Þurnalas „Naujasis þidinys” bei „Aidø” leidyklos svetainës
Þurnalas „Prizmë” 
„Uþ gyvybæ” – informacinis leidinys gyvybës gynëjams (lietuviø k.)

Radijas:

           Vatikano radijas (lietuviø kalba)
Vatikano radijas (kitomis kalbomis)

                      Gráþti á pradþià

imageInternetiniai puslapiai apie krikðèionybës istorijà ir dvasingumà
Katalikiðki ðaltiniai internete
Krikðèionybës istorijos institutas
Baþnyèios istorija
Trumpa krikðèionybës ir kitø religijø apþvalga
Ankstyvieji Baþnyèios dokumentai
Krikðèionybës istorijos chronologija (Timelines puslapio pabaigoje)
Apie Smirnos vyskupà Polikarpà ( 1 – nuoroda)
Apie Smirnos vyskupà Polikarpà ( 2 – nuoroda)
Trumpai apie Ignacà Antiochietá  ( 1 – nuoroda)
Trumpai apie Ignacà Antiochietá  ( 2 – nuoroda)
Trumpai apie Ignacà Antiochietá  ( 3 – nuoroda)
Viskas apie Ignacà Antiochietá
Trumpai apie Justinà Kankiná
Krikðèioniø katakombos Romoje
Romënø poþiûris á pirmuosius krikðèionis
Kodël krikðèionys buvo persekiojami? Kankiniai dël Kristaus
Trumpai apie pirmuosius krikðèioniø kankinius  ( 1 – nuoroda)
Trumpai apie pirmuosius krikðèioniø kankinius  ( 2 – nuoroda)
Vienuolijos Lietuvoje
                           Gráþti á pradþiàimagePuslapiai su nuorodomis á krikðèioniðkas svetaines         Vatikano svetainë (keliomis kalbomis)
Lietuvos Caritas svetainë
        Ateitininkø federacija   
Gyvenimo ir tikëjimo institutas

Lietuvos skautija
        Katalikø interneto tarnyba
Kretingos Pranciðkoniðkojo jaunimo tarnyba
  Lietuvos internete (on.lt) Nevyriausybinës nepelno organizacijos Religinës bendruomenës

               Gráþti á pradþià