Dėstytojai | Telšių kunigų seminarija

Dėstytojai

Vyskupas – doc. dr. Jonas Boruta SJ, tel. (8-444) 60636

Teologijos įvadas. Patrologija. Bažnyčios istorija. Lietuvos Bažnyčios istorija

 

Rektorius – kan. relig. m. mgr., teol. lic. VIKTORAS AČAS, mob. tel. (618) 22833, el. paštas: viktorasacas@gmail.com

Pastoracinė teologija. Dogmų teologija. Italų kalba

Vicerektorius  finansiniams ir ūkiniams reikalams, TKS Ekonominių Reikalų Tarybos pirmininkas – kan. relig. m. mgr., bažn. t. lic. REMIGIJUS SAUNORIUS, el. paštas:

Bažnytinė teisė

Rektoriaus sekretorius – kun. relig. m. mgr. RENATAS LIUBERSKIS,

Dvasios tėvas – kun. relig. m. mgr., teol. lic. SAULIUS TOMOŠAITIS, el. paštas

Lectio divina

 

Prefektas formacijai – kun. relig. m. mgr. VIKTORAS DIRVONSKIS, mob.

TKS Mokslo ir Studijų Tarybos pirmininkas – mons. prof. hab. teol. dr. ARVYDAS RAMONAS,

Dogmų teologija. Homiletika.

TKS studijų prefektas kan. doc. teol. dr. VLADAS GEDGAUDAS,

Filosofijos įvadas. Gamtos filosofija. Logika. Metafizika. Filosofijos istorija. Filosofinė antropologija. Religijos ir Dievo filosofija. Etika. Fundamentinė teologija. Orientalinė teologija. Ekumenizmas

 

TKS Auklėtinių Ugdymo Tarybos pirmininkas – kan. relig. m. mgr. JONAS AČAS,

Seminaras: Aktualūs moralės klausimai

 

Kun. prof. hab. teol. dr. ANDRIUS NARBEKOVAS, el. paštas

Bioetikos problemos

 

Doc.  hum. m. dr. VACYS VAIVADA,

Lietuvos istorija

 

Doc. human. m. dr. LIEPA GRICIŪTĖ

Meno istorija

 

Doc. teol. dr. INGRIDA KAZAKEVIČIŪTĖ – GUDAUSKIENĖ

Šventojo Rašto egzegezė

Doc. dr. VAINETA JUŠKIENĖ

Pedagogika

Prel. bažn. t. dr. JUOZAS ŠIURYS

Bažnytinė teisė

 

Kun. relig. m. mgr., bažn. t. dr. MARIUS VENSKUS

Bažnytinė teisė

 

Kan. bažn. t. dr. ALGIS GENUTIS

Bažnytinė teisė

Kun. teol. dr. DARIUS TRIJONIS, el. paštas

Bendroji moralinė  teologija. Specialioji moralinė  teologija

 

Kun. teol. dr. VIDMANTAS ŠIMKŪNAS SJ, el. paštas

Pastoracinė teologija

Kan. liturgikos doktor. VYGINTAS GUDELIŪNAS, mob. tel.(610) 05778

Liturgika.

 

Kun. teol. doktor. RAMŪNAS NORKUS,

Moralinė teologija.

Mons. eduk. m. lic. RIMANTAS GUDLINKIS,

Naujasis visuotinis Katalikų Bažnyčios katekizmas. Katechetika. Katechetikos metodologija. Katechetinė – pedagoginė praktika

Kan. relig. m. mgr., bž. t. lic. DOMAS GATAUTAS,

Bažnytinė teisė

 

Kun. teol. lic. ROLANDAS KARPAVIČIUS, el. paštas

Dvasingumo pagrindai. Dvasingumo teologija

Kun. teol. lic. VILIUS VIKTORAVIČIUS,

Bažnyčios socialinis mokymas

Kun. teol. lic. SAULIUS DAMAŠIUS,

Pastoracinė psichologija.  Pastoracinė teologija.

 

Kun. relig. m. mgr., teol. lic. TOMAS ŽLIBINAS, el. paštas

Mokslinė metodologija

Kun. relig. m. mgr., fil. lic. VIRGILIJUS POŠKUS,

Filosofinė antropologija. Logika. Gamtos filosofija. Etika.  Metafizika. Dievo filosofija. Religijos psichologija. Religijos filosofija. Užsienio kalba (teologinė anglų)

 

Kun. relig. m. mgr., fil. lic. TOMAS KAULIUS,

Filosofinė antropologija. Logika. Gamtos filosofija. Etika.  Metafizika. Dievo filosofija. Religijos psichologija. Religijos filosofija.

Apaštalinis Protonotaras JUOZAPAS PRANCIŠKUS GEDGAUDAS,

Užsienio kalba (lotynų, teologinė vokiečių)

Aktorius mgr. EGIDIJUS STANCIKAS,

Retorika

 

Psichologė mgr. VANDA BENAITIENĖ,

Psichologija (bendroji + vystymosi (a. t.))

 

Mgr. VIDMANTAS BUDRECKIS,

Bažnytinė muzika

 

Mgr. MARGARITA PETRAUSKAITĖ

Katechetika. Katechetikos metodologija. Katechetinė – pedagoginė praktika

Mgr. ANGELĖ RAUDIENĖ,

Užsienio kalba (vokiečių)

 

Mgr. LORETA RAUDYTĖ, el. paštas:

Graikų kalba

 

MGR. JŪRATĖ DAMANSKIENĖ

Užsienio kalba (anglų)

 

Vyr. mokyt. bak. MILDA KLEINAUSKIENĖ

Užsienio kalba (anglų)

Vyr. mokyt. bak. STEFA VAIČIULIENĖ

Kalbos kultūra