Dievo Tarnybos atlikimas per šventųjų minėjimus, šventes ir iškilmes vadovaujantis Valandų Liturgijos bendraisiais nuostatais | Telšių kunigų seminarija

Dievo Tarnybos atlikimas per šventųjų minėjimus, šventes ir iškilmes vadovaujantis Valandų Liturgijos bendraisiais nuostatais

Per iškilmes bei šventes įžangos priegiesmis yra skirtas toms dienoms arba imamas iš Bendrųjų tekstų.

Per šventųjų minėjimus priegiesmis, jei nėra jiems skirto, pasirenkamas iš Bendrųjų tekstų arba iš šiokiadienio Tarnybos.  (577p.)

221. Jei tą pačią dieną pasitaiko keli laisvieji minėjimai, imamas tik vienas jų, o kiti praleidžiami.

224. Nepateiktos šventei skirtos dalys imamos iš Bendrųjų tekstų šventiesiems.

225. Iškilmės pradedamos švęsti išvakarėse I Vakarinė.

226. I ir II Vakarinėje himnas, priegiesmiai, skaitinėlis su atliepu ir baigiamoji malda – skirti iškilmei. Ko trūksta, papildoma iš Bendrųjų tekstų. <…> II Vakarinėje psalmės ir giesmė – skirtos iškilmei, maldavimai – skirti iškilmei arba imami iš Bendrųjų tekstų.

227. Himnas, priegiesmiai, skaitinėlis su atliepu ir baigiamoji malda Rytmetinėje – skirti iškilmei. Ko trūksta, papildoma iš Bendrųjų tekstų. Psalmės imamos iš Psalmyno pirmosios savaitės sekmadienio, maldavimai – skirti iškilmei arba imami iš Bendrųjų tekstų.

229. Dieninėje (Priešpiečio, Vidudienio ir Pavakario maldoje) himnai – iš šiokiadienių, jei nenurodyta kitaip, psalmės – iš Pakopų psalmių su iškilmei skirtais priegiesmiais. Sekmadieniais psalmės imamos iš pirmosios savaitės sekmadienio, skaitinėlis ir baigiamoji malda – skirti iškilmei. Kai kurios Viešpaties iškilmės turi joms skirtas psalmes.

230. Naktinė atliekama taip, kaip ir sekmadieniais, atitinkamai po I ir II Vakarinės.

231. Švenčių dienomis nebūna I Vakarinės, išskyrus Viešpaties šventes, sutampančias su sekmadieniu. Aušrinėje, Rytmetinėje ir Vakarinėje viskas būna kaip iškilmių dienomis.

232. Dieninėje (Priešpiečio, Vidudienio ir Pavakario maldoje) himnai – iš šiokiadienių, jei nenurodyta kitaip. Psalmės su priegiesmiais imamos iš atitinkamos savaitės dienos, nebent Dieninei valandai dėl ypatingos priežasties ar dėl tradicijos būtų pateiktas šventei skirtas (atitinkamoje vietoje nurodytas) priegiesmis. Skaitinėlis ir baigiamoji malda – skirti šventei.

233. Naktinė atliekama kaip ir kitomis eilinėmis dienomis.

235. Per šventųjų minėjimus Aušrinėje, Rytmetinėje ir Vakarinėje:

a)      Psalmės su priegiesmiais imamos iš einamojo šiokiadienio, jei priegiesmiai ar psalmės nėra skirti minėjimui;

b)      Jei įžangos priegiesmis, himnas ir skaitinėlis – skirti minėjimui, Zacharijo giesmės bei Marijos giesmės priegiesmiai ir maldavimai imami iš šventajam skirtų tekstų, kitais atvejais – iš Bendrųjų tekstų arba iš einamojo šiokiadienio;

c)      Baigiamoji šventajam skirta malda;

d)     Aušrinėje Šventojo Rašto skaitinys su atliepu – iš einamųjų skaitinių ciklo. Antrasis skaitinys – iš hagiografijos su jam skirtu atliepu arba paimtas iš Bendrųjų tekstų; jei nėra minėjimui skirto skaitinio, skaitomas tos liturginės dienos patristikos skaitinys.

Himnas Tave, Dieve, garbinam praleidžiamas.

236. Dieninėje (Priešpiečio, Vidudienio ir Pavakario maldoje) ir Naktinėje viskas yra iš šiokiadienių, o iš šventajam skirtų tekstų nieko neimama.

237. Sekmadieniais, per iškilmes ir šventes, taip pat Pelenų dieną, Didžiąją savaitę ir Velykų aštuondienį pasitaikantys minėjimai nešvenčiami.

238. Šiokiadieniais nuo gruodžio 17 iki 24 dienos įskaitant Kalėdų aštuondienį ir gavėnios laiku turi pirmenybę privalomųjų minėjimų atžvilgiu, taip pat įtrauktųjų į dalinį kalendorių atžvilgiu. Gavėnios laiku pasitaikančius privalomuosius minėjimus galima švęsti tik kaip laisvuosius.

239. Šiais liturginiais laikais švenčiant šventojo dieną reikia laikytis šių taisyklių:

a) Aušrinėje po patristikos skaitinio, imamo iš Liturginių laikų tekstų, ir jo atliepo gali būti skaitomas atitinkamas hagiografijos skaitinys su jo atliepu ir šventajam skirta baigiamoji malda;

b) Be to, Rytmetinėje ir Vakarinėje galima praleisti baigiamosios maldos pabaigą ir pridėti šventajam skirtą arba paimtą iš Bendrųjų tekstų priegiesmį bei maldą.

240. Eilinio laiko šeštadieniais, kai leidžiami neprivalomi minėjimai, Švč. Mergelės Marijos neprivalomas minėjimas su jam skirtu skaitiniu gali būti švenčiamas taip, kaip ir kiti minėjimai.

247. Sekmadienių, iškilmių, į Visuotinį Romos kalendorių įrašytų Viešpaties švenčių, gavėnios ir Didžiosios savaitės šiokiadienių, Velykų ir Kalėdų aštuondienio metu, taip pat nuo gruodžio 17 iki 24 dienos įskaitytinai, Dievo tarnyboje niekada neleidžiama keisti toms progoms skirtų ir pritaikytų formuliarų, t.y. priegiesmių, himnų, skaitinių, atliepų, maldų, dažniausiai ir psalmių.

 Parengė II teologijos kursas