Įvilkuvės Telšių kunigų seminarijoje | Telšių kunigų seminarija

Įvilkuvės Telšių kunigų seminarijoje

 

2015 m. gruodžio 7 dienos vakaras – Dievo Gailestingumo jubiliejinių metų pradžios ir Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo iškilmės išvakarėse – dviem Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos I teologijos kurso klierikams Viktorui Nacui iš Akmenės šv. Onos parapijos, Telšių vyskupijos, ir Raimundui Zimkai iš Alantos parapijos, Panevėžio vyskupijos, buvo ypatingas. Jiems tą iškilmingą vakarą Telšių kunigų seminarijos Švč. Jėzaus Širdies koplyčioje buvo pašventintos sutanos, įvyko taip vadinamosios įvilktuvės ir suteikti kunigystės kandidatų skyrimai. Iškilmingoms pamaldoms vadovavo ir skyrimus suteikė Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, kartu iškilmingoje liturgijoje dalyvavo Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norku, dvasios tėvas kun. Saulius Tomošaitis, prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, seminaristai. Visi kartu meldėsi kalbėdami Liturginių Valandų Vakarinę, klausėsi Telšių vyskupijos ganytojo J. Borutos SJ to vakaro Evangelijos skaitinio komentaro. Vyskupas kalbėjo apie Dievo Motinos Marijos pašaukimą, jos pasiaukojimą, Dievo valios vykdymą ir drąsino klierikus, apsivelkančius kunigišką rūbą – sutaną bei gaunančius kunigystės kandidato skyrimus ištikimai vykdyti Dievo valią ir kaip Marijai aukoti savo gyvenimus Kristui ir Bažnyčiai.

Kandidatus skyrimams pristatė seminarijos rektorius kun. R. Norkus, suteikė Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, kuris taip pat jiems įteikė ir atminimo dovanėles. Sveikindamas skyrimus gavusiuosius vyskupas L. Vodopjanovas OFM palinkėjo jiems mylėti Bažnyčią ir ją branginti šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžiu.

Po iškilmingos liturgijos šventimo vyko graži bendrystės agapė ir šiltas visų pabendravimas.

kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas