Lapkričio 18 d. pirmojo Telšių kunigų seminarijos Rektoriaus sušaudymo diena | Telšių kunigų seminarija

Lapkričio 18 d. pirmojo Telšių kunigų seminarijos Rektoriaus sušaudymo diena

Lapkričio 18 dieną Telšiuose vykusiame kasmėnesiniame vyskupijos kunigų susirinkime buvo prisiminta, kad  – prieš 69 metus, 1946 m. lapkričio 18 d., Vilniuje KGB kalėjime buvo sušaudytas pirmasis Telšių kunigų seminarijos rektorius, Telšių vyskupijos ordinaras vyskupas Vincentas Borisevičius.

 

12 val. Telšių Katedroje buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Telšių kunigų seminarijos vadovai bei Telšių vyskupijos kunigai ir meldėsi už Telšių vyskupiją bei jos tikinčiuosiu, ypatingai už jaunus, pašaukimą į dvasinį luomą jaučiančius, vaikinus ir merginas.

 

Paskui apie seminarijos uždavinius ir iššūkius šiandienos kontekste kalbėjo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis kvietė kunigus pastoracijoje nuolat atkreipti žvilgsnį į tuos žmones, kuriems reikia padėti surasti Kristų, kad šioje visuomenėje kiekvienas tikintysis matytų šviesos žiburį būtent Kristuje. Seminarija ugdo dvasininkus, todėl ji būtina, kad Telšių vyskupijoje nepritrūktų Kristaus apaštalų, padedančių žmonėms susiorientuoti, kur slypi tikroji tiesa ir gyvenimo esmė bei prasmė.

 

Formacija yra orientuota į santykį su Kristumi, kad būtent meilė jam ir jo sekimas gali padėti suformuoti asmenybes, besidarbuojančias Bažnyčioje sielų išganymo labui. Vyskupas kvietė ir klierikus, ir kunigus drąsiai Dievo Tarno kankinio vyskupo V. Borisevičiaus pavyzdžiu sekti Kristumi ir šių dienų pasaulyje nesustoti viltingai orientuotis ir orientuoti kitus į Kristų ir laimingą amžinybę.

 

Po šv. Mišių melstasi prie vyskupo kankinio V.Borisevičiaus kapo prašant, kad šis Dievo Tarnas būtų paskelbtas palaimintuoju ir šventuoju.