Magistrinių darbų archyvas | Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

Šv. Raštas

Vardas, Pavardė Darbo tema
Juozas Rudys Žmogus – Dievo ir šėtono objektas. Požiūris į žmogiškąją būtį ir teologines paraleles bei skirtumai Šv. Rašto Pradžios knygoje ir J. V. Gėtės Fausto įvadinėje dalyje  Prologas Danguje.
Narsutis Petrikas Senojo Testamento kunigystės luomo formavimasis, atsakomybė ir pareigos nuo Mozės iki Izaoko.
Paulius Jaraminas Evangeliniai patarimai Kunigiškame pašaukime šiuolaikinės visuomenės.
Remigijus Saunorius Dekalogo turinys psalmyne.
Saulius Tomošaitis Antropomorfizmai psalmėse ir jų palyginimai.

Teologija

Vardas, Pavardė Darbo tema
Aivaras Pudžiuvelis Pasauliečių dalyvavimas munus sanctificandi tarnystėje. Liturginės pasauliečių tarnystės.
Agirdas Lukšas Pagyvenusių žmonių užimtumas Bažnyčios socialinio mokslo dokumentų šviesoje.
Aloyzas Žygaitis Artimo meilės tarnystė Bažnyčioje pagal vyskupo Vincento Borisevičiaus raštus.
Andrius Bakstys Santuokos neišardomumas Katalikų Bažnyčios mokyme.
Andrius Jusčius Ekleziologinė Susitaikinimo sakramento dimensija.
Andrius Vaitkevičius Marijos Nekaltojo prasidėjimo dogmos raida ir svarba Bažnyčios šiandieniniame gyvenime
Antanas Budreckas Šeima ir kiekvieno jos nario brandos svarba šeimos gyvenime. Problematika Lietuvoje.
Audrius Undraitis Eucharistija – dieviškųjų dorybių: tikėjimo, vilties ir meilės pagrindas.
Dainoras Židackas Klaidinga pasirinkimo laisvės interpretacija šiuolaikinėje šeimoje.
Darius Valančius Bažnyčios ir kultūros dialogo bruožai šiandieninėje Lietuvoje Bažnyčios mokymo šviesoje.
Darius Vazinskas Katalikų Bažnyčios mokymas apie naująją evangelizaciją ir jos atspindžiai Lietuvoje.
Domas Gatautas Katalikų Bažnyčios požiūris į eutanaziją.
Egidijus Kumža Eucharistijos šventimas sekmadienį.
Gediminas Raudonius Kunigiškoji sielovadinė tarnystė šio meto socialiniame – kultūriniame kontekste.
Jonas Ačas Jono Pauliaus II mokymo apie asmenų bendruomenę (communio personarum) pritaikymo svarba šeimoms.
Juozas Deveikis Alternatyva eutanazijai – poliatyvioji slauga.
Karolis Petravičius Žmogaus gyvybės vertė enciklikų „Humanae Vitae“ ir „Evangelium Vitae“ šviesoje.
Kęstutis Timofejevas Bažnyčios mokymas apie Švenčiausiąją Mergelę  Mariją Vatikano II Susirinkimo šviesoje.
Klemensas Jaraminas Angelų ir demonų figūros sinoptinėse Evangelijose.
Marius Venskus Mokymas apie kunigystę Popiežiaus Jono Pauliaus II laiškuose Didžiojo Ketvirtadienio proga.
Martynas Girininkas Pomirtinio gyvenimo samprata Katalikų Bažnyčios mokyme.
Modestas Ramanauskas Kunigo tapatybė celibatiniame gyvenime.
Remigijus Monstvilas Ligonių patepimo sakramentas popiežiaus Jono Pauliaus II mokyme.
Rimas Venckus Žmogaus prigimties individualumo aspektai „Rerum Novarum“ ir „Sollicitudo rei socialis“.
Rimvydas Klimas Eucharistija – Bažnyčią suburiantis sakramentas.
Stasys Šlepavičius Įvairūs nuolatinio kunigų formavimo matmenys po Vatikano II Susurinkimo.
Tadas Šeputis Mokymas apie pašaukimą Jono Pauliaus II posinodiniuose apaštališkuose paraginimuose ir kreipimuose.
Tomas Jonušas Krikščioniškosios santuokos šeimos institucijos svarba modernioje visuomenėje.
Tomas Kaulius Ateitininkų pasaulėžiūros ypatumai tikėjimo įkultūrinimo procese.
Tomas Žlibinas Ekumeninis dialogas tarp katalikų ir rusų ortodoksų nuo ekumeninės Bažnyčių tarybos sukūrimo (1948 m.) iki šiandien.
Taidas Gadeikis Tikėjimas pomirtiniu gyvenimu šiandieninėje teologijoje ir religinėje lietuvių poezijoje nuo XIX a. pab. iki XX a. pab.
Viktoras Ačas Išganymas šalia Bažnyčios Vatikano II Susirinkimo mokymo šviesoje.
Vytautas Liesis Eucharistija – evangelizacijos šaltinis ir viršūnė.
Vytautas Tamašauskas Munitų ir šėtono bažnyčios sektų įtaka asmenybės formavimui.

Katechetika

Vardas, Pavardė Darbo tema
Antanas Mačius Religinis ugdymas pagal Stasio Šalkauskio pedagogiką ir jo problemos šiandien.
Donatas Grigalis Didysis tautos blaivintojas – Vysk. Motiejus Valančius bei šių dienų girtavimo problema.
Donatas Žukauskas Meilės ir atsakomybės ugdymas katechezėje.
Renatas Liuberskis Suaugusiųjų katechumenato problematika katechetiniuose bažnytiniuose dokumentuose bei evangelizacijos procese Lietuvoje.
Robert Romanovski Bažnyčios mokymas apie katechetų formaciją po Vatikano II Susirinkimo ir jo pritaikymas Lietuvoje.
Rolandas Kazlauskas Pranciškonų mažesniųjų brolių ordino evangelizacinė – edukacinė veikla Lietuvoje nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu 1990 – 2014.
Romas Starkutis Jaunimo pašaukimo į šventumą ugdymas katechezėje.
Saulius Stumbra Procesijinių ir šermeninių Žemaičių Kalvarijos kryžiaus kelių (kalnų) lokaliniai ypatumai: sąsajos ir skirtumai.
Viktoras Daujotis Parapijinės katechezės ir tikybos mokymas Lietuvos mokykloje santykis nuo 1918 m. iki šių dienų.
Viktoras Dirvonskis Suaugusiųjų katechezės samprata po Vatikano II Susirinkimo ir jos pritaikymas Lietuvoje.

Pastoracinė

Vardas, Pavardė Darbo tema
Donatas Litvinas Nuo 1990 metų įsikūrę pašvęstojo gyvenimo institutai Lietuvoje. Jų atsakas į šiandienos iššūkius.
Evaldas Balbuckis Kristaus liudytojai – politinėje bendruomenėje. Etiniai – pastoraciniai aspektai.
Gediminas Paulius Kariniai vienuoliniai ordinai ir Lietuvos christianizacija.
Kazys Žutautas Rietavo parapijos pastoracinė ir švietėjiška veikla (1918 – 1940, 1989 – 2002).
Kęstutis Balčiūnas Katalikiškų šeimų, gyvenančių sudėtingose ar morališkai neleistinose situacijose, sielovada.
Mindaugas Stonys Vyskupo Motiejaus Valančiaus ir Vyskupo Vincento Borisevičiaus pastoracinės veiklos panašumai.
Viktoras Daugėla Susitaikinimo sakramento pastoracinis aspektas kunigiškoje tarnystėje.
Virginijus Būta Ligonių patepimo Sakramentas ir jį priimančiųjų pastoracija.

Teisė

Vardas, Pavardė Darbo tema
Arnas Budrius M. Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos beatifikacijos galimybė.
Donatas Liutika Vyskupo V. Borisevičiaus asmenybės sklaida ir beatifikacijos galimybė.
Edgaras Petkevičius Katalikų Bažnyčios teisinė padėtis 1862 – 1904 m. Lietuvoje.
Edvinas Bružas Pasauliečių Munus docendi bažnytinės teisės kodekso 229 kanone.
Egidijus Jurgelevičius Bažnytinio turto administratoriai pagal kanonų teisės kodeksą.
Justinas Palubinskas Dvasinė formacija kunigo pašaukimo ugdyme pagal Bažnyčios teisyną.
Mindaugas Nausėda Diacezinio vyskupo tarnystė bažnytinės teisės Kodekse (kan. 381 – 402).
Mindaugas Šlaustas Kanoninių įstatymų santykis su Lietuvos valstybės įstatymais pagrindiniais santuokos klausimais.
Ramūnas Norkus Pasauliečių tarnystė dalinėje Bažnyčioje kanoniniu aspektu.
Rimvydas Adomavičius Vyskupo Pranciškaus Ramanausko kanonizacijos galimybė.
Vaidotas Vitė Klebono tarnystė parapijoje: ekleziologiniai ir kanoniniai aspektai.
Vytautas Norbutas Kanditato Šventimų sakramentui juridinis profilis bažnytinės kanonų teisės kontekste.

Istorija

Vardas, Pavardė Darbo tema
Andriejus Lazarevas Ateizmo ir sekuliarizacijos santykis Lietuvoje 1940 – 2000 m.
Andrius Eidintas Sovietsko – Černiachovskio dekanato rechristianizacijos problemos:  socialinės – ekonominės krizės ir Bažnyčių konfrontacijos sąlygomis.
Andrius Tarvidas XX amžiaus Žemaičių tikėjimo kankiniai.
Antanas Šneideraitis Žemaičių krikštas Lietuvos krikščionėjimo procese.
Audrius Keršys Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos ir bažnyčios istorinė raida.
Haroldas Šneideraitis Šv. Brunonas Kverfurtietis lietuvių evangelizacijos kontekste.
Kęstutis Motiejaitis Šiluvos Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo atlaidų istorinė ir dvasinė raida.
Marius Dyglys Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės gerbimo istorija Žiemgaloje.
Saulius Noretas Akmenės Šv. Onos bažnyčios istorija.
Vidmantas Daugėla Žemaičių Kalvarijos Madonos pirmavaizdžio paieška.
Virgilijus Poškus Septynių Mažosios Azijos Bažnyčių likimas istoriniame kontekste.