Mokslo ir žinių šventė | Telšių kunigų seminarija

Mokslo ir žinių šventė

 Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos iškilmingas Naujųjų mokslo metų atidarymas ir šiais metais tradiciškai įvyko rugsėjo 2 dieną Žemaičių Kalvarijos Šventovėje. 12 val. pagrindinėms Šv. Mišioms, kurias koncelebravo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Telšių kunigų seminarijos rektoriuskan. Viktoras Ačas, vicerektorius kan. Remigijus Saunorius, prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, studijų prefektas kun. Vladas Gedgaudas ir kiti Seminarijos dėstytojai, vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Šv. Mišiose meldėsi seminaristai, būrys maldininkų. Tą atlaidų dieną atstovavo Mažeikių dekanatas.

Sakydamas pamokslą Telšių vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie kunigystės pašaukimą ir sekimą Kristumi. Jis taip pat priminė universitetų atsiradimą, kurie išaugo iš Bažnyčios steigtų mokyklų bei seminarijų. Vyskupas išryškino studijų ir maldos svarbą kunigiškoje formacijoje, linkėjo seminaristams ugdytis dorybėse ir formuotis kunigystei, ištikimai sekant Kristumi. Jis drąsino jaunus žmones neišsigąsti iššūkių ir sunkumų, bet tvirtai keliauti pašaukimo keliu.

Po Šv. Mišių, tą dieną smarkiai lyjant, Bazilikos viduje buvo einamas Kryžiaus Kelias – giedami Kalnai, o po pamaldų penkiems Telšių kunigų seminarijos absolventams Telšių vyskupas J. Boruta SJ įteikė religijos mokslo magistro laipsnio diplomus.

2013 m. Naujuosius mokslo metus Telšių kunigų seminarijoje pradėjo 15 klierikų, o Telšių vyskupijos licėjuje, veikiančiame Žemaičių Kalvarijoje, du moksleiviai.