Ganytojo Velykinis sveikinimas | Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

Ganytojo Velykinis sveikinimas

Mieli Broliai Seserys Kristuje!

Visus Jus sveikiname Gailestingumo Jubiliejaus Metų Kristaus Prisikėlimo – Velykų – šventėje!

Šiais metais siekime tapti ne tik Gailestingumo idėjos skelbėjais, bet ir kasdieniniame gyvenime būti gailestingi kaip mūsų tikimas Trejybinis Dievas,.t.y. „Misericordes Sicut Pater“. Būkime pripildyti laimės ir džiaugsmo, kad Gerojo Dievo, mirtį nugalėjusio Jėzuje Kristuje,  esame pakviesti atlikti šią kilnią misiją šių dienų pasaulyje.

Švęsdami prisiminkime Popiežiaus Pranciškaus žodžius, skirtus šių metų pasiruošimui Velykų šventėms, t.y. Gavėniai:

„Broliai Seserys, šie Gailestingumo Jubiliejaus metai visiems yra palankus metas pagaliau ištrūkti iš savo egzistencinio susvetimėjimo klausantis Dievo žodžio ir darant gailestingumo darbus. Darbais kūnui prisiliečiame prie Kristaus kūno broliuose ir seseryse, kuriuos reikia pamaitinti, aprengti, priglausti, aplankyti, o darbais sielai – patardami, pamokydami, atleisdami, įspėdami, melsdamiesi – tiesiogiai palytime savo nuodėmingą būtį. Todėl darbų kūnui ir sielai nevalia perskirti. Juk būtent palytėdamas nukryžiuoto Jėzaus kūną varge nusidėjėlis gali suvokti, kad pats yra elgetaujantis vargšas. Pasukdami šiuo keliu „išpuikėliai“, „galingieji“ ir „turtingieji“, apie kuriuos kalbama Magnificat, irgi turi galimybę išvysti, kad yra neužtarnautai mylimi dėl jų mirusio ir prisikėlusio Nukryžiuotojo. Tik tokioje meilėje glūdi atsakas į laimės ir į begalinės meilės troškulį, kurį žmogus klaidingai mano galįs numalšinti pažinimo, galios ir turto stabais. Tačiau visada išlieka pavojus, kad dėl vis sandaresnio užsisklendimo nuo Kristaus, kuris vargšuose nuolatos beldžiasi į jų širdžių duris, išpuikėliai, turtingieji ir galingieji galiausiai pasmerks save panirti į amžiną vienatvės bedugnę – pragarą. Štai kodėl jiems, kaip ir mums visiems, iš naujo nuskamba primygtiniai Abraomo žodžiai: „Jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso!“ (Lk 16, 29). Šitoks veiklus įsiklausymas mus geriausiai parengs švęsti jau prisikėlusioSužadėtinio, trokštančio nuvalyti jo atėjimo laukiančią Sužadėtinę, galutinę pergalę prieš nuodėmę ir mirtį.“

Šiame kontekste dera ir Šventojo Tėvo kreipimosi į vaikus ištrauka:

„Bažnyčia švenčia Šventuosius Gailestingumo metus, kurie yra visus – mažus ir didelius, artimus ir tolimus – įtraukiantis malonės, taikos, atsivertimo ir džiaugsmo laikas. Nėra ribų ir atstumų, galinčių sutrukdyti Tėvo gailestingumui mus pasiekti ir atsirasti tarp mūsų. Šventosios durys Romoje ir visose pasaulio vyskupijose šiandien atviros.

Šis brangus metas aprėpia ir jus, brangūs berniukai ir mergaitės, todėl kreipiuosi į jus kviesdamas dalyvauti, tapti pagrindiniais veikėjais ir suvokti, kad visi esate Dievo vaikai (plg. 1 Jn 3, 1). Norėčiau pakviesti kiekvieną iš jūsų asmeniškai, pakviesti vardu, kaip kasdien kviečia jus Jėzus. Juk gerai žinote, kad jūsų vardai įrašyti danguje (Lk 10, 20), įrėžti Tėvo širdyje, toje Gailestingoje Širdyje, iš kurios kyla visas sutaikinimas ir gerumas.

Jubiliejus švenčiamas visus metus. Kiekviena jų akimirka yra šventa, kad šventas taptų visas mūsų gyvenimas. Tai proga atrasti, jog gyventi kaip broliams ir seserims yra didžiulė šventė, gražiausia, apie ką galime svajoti, begalinė šventė, kurią švęsti Jėzus mokė Jo Dvasios įkvėptomis giesmėmis. Jubiliejus yra šventė, kurią švęsti Jėzus kviečia neišskirdamas ir neatstumdamas nė vieno.

Todėl troškau drauge su jumis išgyventi kelias maldos ir šventės dienas. Laukiu jūsų gausiai atvykstant artimiausią balandį.

„Augti gailestingiems kaip Tėvas“. Tai ne tik jūsų Jubiliejaus pavadinimas, bet ir malda, kuria meldžiamės už jus, visus priimdami Jėzaus vardu. Augtigailestingiems reiškia mokytis būti drąsiems konkrečiai ir nešališkai mylint, reiškia tapti dideliems ne tik ūgiu, bet ir vidumi. Jūs rengiatės tapti krikščionimis, gebančiais drąsiai rinktis bei veikti, įstengiančiais kasdien net ir menkuose dalykuose statydinti taikos pasaulį.

Jūsų amžiaus tarpsnis kupinas neįtikėtinų pokyčių, kai atrodo, jog viskas vienu metu įmanoma ir neįmanoma. Primygtinai kartoju: „Nepajudinamai likite tikėjimo kelyje ir tvirtai pasitikėkite Viešpačiu. Būtent tai yra mūsų kelionės paslaptis! Jis suteikia mums drąsos plaukti prieš srovę. Patikėkite: plaukti prieš srovę yra gera širdžiai, bet reikia drąsos, o Jis tos drąsos ir suteikia! Išvien su Juo galime nuveikti didžių darbų; Jis leis mums pajusti buvimo jo mokiniais, jo liudytojais džiaugsmą. Įsipareigokite aukštiems idealams, dideliems darbams. Mes, krikščionys, Viešpaties nesame pašaukti mažmožiams, visada siekite daugiau, to, kas didu. Paskirkite gyvenimą aukštiems idealams!“ (Homilija Tikėjimo metų Sutvirtinamųjų dieną, 2013 m. balandžio 28-ąją).

Negaliu užmiršti ir tų iš jūsų, berniukai ir mergaitės, kurie gyvenate kamuojami karo, didžiausio skurdo, kasdienių vargų ir apleistumo. Nenustokitevilties, Viešpats turi didžią svajonę, kurią trokšta įgyvendinti drauge su jumis! Jūsų bendraamžiai draugai, gyvenantys ne tokiomis dramatiškomis sąlygomis kaip jūs, prisimena jus ir stengiasi, kad taika ir teisingumu galėtų mėgautis visi. Netikėkite dažnai kartojamais neapykantos ir teroro žodžiais, bet ugdykite naujas draugystes. Skirkite laiko pagalbos prašantiesiems ir visada jais rūpinkitės. Drąsiai plaukite prieš srovę, būkite Jėzaus, Taikos Kunigaikščio (plg. Iz 9, 6), draugais; „viskas jame byloja apie gailestingumą ir atjautą“ (Misericordiae vultus, 8).

Žinau, kad ne visi šiais metais galėsite atvykti į Romą, tačiau Jubiliejus yra visiems ir bus taip pat švenčiamas jūsų vietinėse Bažnyčiose. Visi esate kviečiami patirti šią džiaugsmo akimirką! Ruoškite ne tik kuprines ir plakatus, pirmiausia ruoškite savo širdis ir protus. Gerai apmąstykite troškimus, kuriuos patikėsite Jėzui per Sutaikinimo sakramentą ir Eucharistiją, kurią kartu švęsime. Žengdami pro Šventąsias duris atminkite, kad įsipareigojate šventai gyventi, maitintis Evangelija ir Eucharistija – Dievo žodžiu ir gyvenimo Duona, – kad pajėgtumėte kurti teisingesnį ir broliškesnį pasaulį.

Tegu Viešpats pašventina kiekvieną jūsų žingsnį, žengtą pro Šventąsias duris. Meldžiu Šventosios Dvasios, kad jus vestų ir apšviestų. TikrosiosGailestingumo durys jums, jūsų šeimoms ir visiems, kurie jums padeda augti gerumu ir malone, tegul būna Mergelė Marija, visų Motina.“

Palaimingų šv. Velykų!

Telšių vyskupai Jonas ir Linas