Paminėtos Kęstaičių gynimo metinės | Telšių kunigų seminarija

Paminėtos Kęstaičių gynimo metinės

2013 m. lapkričio 26 dienos popietę Kęstaičių kaime, buvusios bažnyčios ir Rokitų vienuolyno vietoje Telšių vyskupas J. Boruta SJ kartu su Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriumi kan. Viktoru Aču, vicerektoriumi, Telšių vyskupijos kurijos kancleriu kan. Remigijumi Saunoriumi, prefektu kan. Andriejumi Sabaliausku, dvasios tėvu kun. Sauliumi Tomošaičiu aukojo Šv. Mišias, kuriose dalyvavo Telšių kunigų seminarijos klierikai.

Šv. Mišių pradžioje Telšių ganytojas priminė, jog Kęstaičių žemė permirkusi bažnyčios gynėjų, tikėjimo žmonių krauju. Vyskupas kvietė maldai, kad tikėjimo dvasia būtų gyva ir stipri ir šiais laikais, kokia buvo prieš 127 – erius metus savo tikėjimą ir bažnyčią gynusių žemaičių.

Pamokslo metu vyskupas kalbėjo, jo tais, 1886 – aisiais metais, carinės Rusijos valdžia nusprendė uždaryti Kęstaičiuose stovėjusią bažnyčią ir tuo metu šalia jos veiksią invalidų kunigų prieglaudą – ligoninę. Žmonės aktyviai budėjo tris mėnesius saugodami savo bažnyčią. Budėtojai keisdavosi per dienas ir naktis giedojo, kunigams neleido išnešti Švč. Sakramento. Bažnyčios gynėjai buvo maitinami, iš tolimiausių apylinkių vežamas maistas, buvusio Rokitų vienuolyno sode bei netoli bažnyčios gyvenančiųjų patalpose verdamas valgis. Ypač daug prie gynimo organizavimo prisidėjo Žvirblaičių kaimo gyventojas, aktyvus parapijietis Domininkas Daračius bei šios bažnyčios kunigas Juknevičius. 1886 m. lapkričio mėn. su bažnyčią ginančiais buvo žiauriai susidorota, kazokai juos išvaikė, organizatorius suėmė ir nuteisė. Bažnyčia buvo uždaryta ir nugriauta, jos turtas nusavintas. Šie įvykiai įkvėpė ryžto dvasią ne tik Kęstaičių apylinkių žmonėms, bet ir iš daug toliau net ir iš Aukštaitijos atkeliavę tikintieji prisidėjo prie bažnyčios gynimo. Tikėjimas buvo ginamas praliejant savo kraują ir po septynerių metų, kada 1893 m. buvo ginama katalikų bažnyčia Kražiuose. Būtent šias metais nuo tų įvykių sukanka 120 metų.

Po Šv. Mišių Telšių vyskupas pasidžiaugė šioje, šventoje žemaičiams vietoje, augančių kryžių miškeliu. Telšių vyskupijos parapijos, atsiliepusios į ganytojo kvietimą, čia stato kryžius ir koplytstulpius, o taip pat tai daro įvairios organizacijos ir pavieniai žmonės, šiuo metu Kęstaičiuose jau yra pastatyta daugiau nei 40 kryžių. Ypač jų nemažai čia išdygo praėjusiais Tikėjimo ir Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejiniais metais. Vyskupas linkėjo seminaristams užsidegti meile Dievui ir Bažnyčiai ir puoselėti tikėjimo kankinių atminimą, kad jų pavyzdžių būtume drąsūs ginti savąjį tikėjimą.

Ši, Telšių rajone, Gadūnavo seniūnijoje, Alsėdžių parapijoje esanti tikėjimo gynėjų krauju aplaistyta žemė, Sovietinės okupacijos laikotarpyje buvo paversta tankodromu, tačiau žmonių atmintyje ji išliko kaip bažnyčios stovėjimo vieta. Atmintis apie šią šventą vietą išliko ir šiandien gražus to ženklas yra auganti Kryžių giraitė. Kęstaičių didvyriai mums, XXI a. žmonėms primena, jog šiuo ženklu ir tik juo nugalėsime.