Paskirti nauji lektoriai | Telšių kunigų seminarija

Paskirti nauji lektoriai

Šių metų vasario 18 d., 12 val. Telšių Katedroje susirinkę Telšių vyskupijos kunigai kartu su abiem Telšių vyskupais laikė Šv. Mišias, kurioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Šv. Mišių metu penkiems Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikams: II teologijos kurso Gediminui Pauliui, Vidmantui Daugėlai, Rolandui Kazlauskui, Valdemarui Mačiui ir III teologijos kurso Aidui Domeikiui buvo suteikti lektorių skyrimai.

Pamokslo metu Telšių vyskupas J. Boruta SJ komentavo dabartinio popiežiaus Benedikto XVI tekstą iš Krikščionybės įvado knygos, aptardamas tikėjimo svarbą, žmogaus santykio su Dievu kryptis, Dievo žodžio vietą ir reikalingumą žmogaus gyvenime. Vyskupas išryškino Dievo meilę žmogui ir kaip Jis pirmasis ateina mūsų kiekvieno ieškoti, kad padarytų mus laimingus.

Šv. Mišių metu naujuosius lektorius pasveikino ir mylėti Dievo žodį ir patikėtą tarnystę palinkėjo Telšių vyskupo augziliaras ir generalvikaras vysk. Linas Vodopjanovas OFM.

Po pamaldų visi rinkosi prie pirmojo Telšių kunigų seminarijos rektoriaus, vyskupo kankinio V. Borisevičiaus kapo Telšių Katedros kriptoje, kur melstasi prašant jam altorių garbės, o naujiesiems lektoriams tokio tvirto tikėjimo, kokį turėjo Dievo Tarnas.