TELŠIŲ VYSKUPIJOS ŠV. MIŠIŲ PATARNAUTOJŲ SUSIRINKIMAS | Telšių kunigų seminarija

TELŠIŲ VYSKUPIJOS ŠV. MIŠIŲ PATARNAUTOJŲ SUSIRINKIMAS

2015 m. gegužės mėnesio 2 dieną į Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčią iš visos Telšių vyskupijos parapijų rinkosi Šv. Mišių ministrantai. Įvairaus amžiaus 55 ministrantai pirmiausia dalyvavo Šv. Mišiose, kurioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras ačas, prefektas kun. Viktoras Dirvonskis, dvasios tėvas kun. Saulius Tomošaitis, Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso Šiluvoje vadovas kan. Andriejus Sabaliauskas, Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius, Vėžaičių parapijos klebonas kun. Viktoras Daujotis, Tauragės parapijos vikaras kun. Andrejus Lazarevas. Šv. Mišių liturgijoje patarnavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai kartu su ministrantais. Šv. Mišių pradžioje visus pasveikino ir susirinkusiais pasidžiaugė Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, o sakydamas pamokslą jo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Jis kreipėsi į jaunuosius ministrantus ir priminė labai svarbius dalykus: būtina kasdien maldoje tartis su Kristumi, gilintis į Evangelijos žinią, branginti turimą laiką ir neleisti jo beprasmiškai, būtina vis pasikartoti išgirstą Evangelijos žinią ir taikyti tai kasdienybėje. Vyskupas kvietė patarnautojus Šv. Mišių metu nuoširdžiai įsigilinti į tai, ką jie daro ir drąsino neužmiršti, jog jų patarnavimas yra patarnavimas pačiam Kristui.

Po Šv. Mišių visi pietavo, valgydami ant laužo lauke skautų išvirtą maistą, patarnautojai turėjo teminius užsiėmimus su lektoriais, prieš tai juos suskirsčius į tris skirtingas amžiaus grupes. Po susitikimo su jiems kalbėjusiais, ministrantai turėjo puikią progą pažinti Klaipėdos senamiestį, nes apie šį miestą jiems papasakojo gidai profesionalai. Po ekskursijos visi rinkosi į Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčią, kur buvo giedamos Gegužinės pamaldos, išdalintos atminimo dovanėlės ir visus palaiminus Telšių kunigų seminarijos rektoriui kan. V. Ačui, renginio dalyviai skirstėsi į savo namus ir gimtąsias parapijas.

Tradicinis ministrantų susitikimas kasmet sutraukia būrį jaunų žmonių, kurie turi puikią progą pabendrauti tarpusavy, susitikti su seminaristais ir įvairiais lektoriais. Puikų renginį organizavo Telšių kunigų seminarija, Telšių vyskupijos kurija, Telšių vyskupijos jaunimo centras, Klaipėdos dekanato dekanas, Telšių vyskupijos vyskupo vikaras Klaipėdos kraštui, Klaipėdos, Marijos, Taikos Karalienės, klebonas kan. Vilius Viktoravičius. Kiekvienais metais šis renginys vyksta vis kitoje Telšių vyskupijos parapijoje ir taip jauni žmonės, susirinkę iš visos vyskupijos, turi puikią progą susipažinti su skirtingomis parapijomis, bažnyčiomis ir vietovėmis, o kartu išgyventi tokią svarbią bendrystę.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas