Popiežiaus Šv. Jono Pauliaus malda už pašaukimus | Telšių kunigų seminarija

Popiežiaus Šv. Jono Pauliaus malda už pašaukimus

1530745_Articolo

MALDA UŽ PAŠAUKIMUS

Viešpatie Jėzau, kaip kadaise pašaukei pirmuosius mokinius,
kad juos padarytum žmonių žvejais, taip ir šiandien
leisk skambėti Tavo mielam kvietimui:
„Ateik ir sek paskui mane!“

Suteiki jaunuoliams ir jaunuolėms malonę
guviai atsiliepti į Tavo malonės balsą!
Palaikyk apaštalinį vyskupų, kunigų
ir savo gyvenimą pašventusiųjų triūsą.

Duok ištvermės mūsų seminaristams ir visiems,
kurie siekia įgyvendinti
visiškai Tavo tarnystei
paaukoto gyvenimo idealą.

Pažadink mūsų bendruomenėse įsipareigojimą misijoms.
Siųsk, Viešpatie, darbininkų į savo pjūtį ir neleisk,
kad žmonija pražūtų dėl ganytojų,
misionierių ir Evangelijos reikalui pasiaukojusių žmonių stygiaus.

Marija, Bažnyčios Motina, kiekvieno pašaukimo pavyzdy,
padėk mums atsakyti „taip“ Viešpačiui,
kuris mus kviečia būti dieviškojo plano bendradarbiais. Amen.

Šventasis Jonas Paulius II, 1987