Rožinio malda prie Palangos Liurdo | Telšių kunigų seminarija

Rožinio malda prie Palangos Liurdo

Vis labiau trumpėjant dienoms, medžiams nusidažant gražiausiomis spalvomis, prasidėjo antrasis rudens mėnuo. Tačiau spalio mėnuo katalikams ypatingas tuo, kad jis pašvęstas Švč. Mergelei Marijai – Rožinio Karalienei.
Jau tradicija tampa, kad Telšių vyskupijoje Rožinio maldą pradedame prie Palangos Lurdo. Pakviesti Palangos parapijos klebono, dekano dr. Mariaus Venskaus pasimelsti atvyko abu mūsų vyskupijos ganytojai, tai vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ ir jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Taip pat dalyvavome mes, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos auklėtiniai, drauge su seminarijos rektoriumi kan. Viktoru Aču, seminarijos prefektu kun. Viktoru Dirvonskiu ir dvasios tėvu kun. Sauliumi Tomošaičiu. Maldos bendrystę išgyvenome drauge su gausiu būriu tikinčiųjų palangiškių.
Saulėtą spalio pirmosios pavakare, pajudėjome procesijos būdu nuo gintaro muziejaus link Birutės kalne įrengto Lurdo, sveikindami savo dangiškąją Motiną giesme Su Galinga Rožinio malda. Trumpoje įžangoje prieš maldą, abu vyskupai ragino šį mėnesį Rožinį kalbėti ne tik bažnyčiose, koplyčiose ar prie kitų mūsų vyskupijoje įrengtų Lurdų, bet taip pat savo namuose kartu su visa šeima. Vyskupai priminė, kad melstumės ir už Vatikane šį mėnesį vyksiantį vyskupų sinodą, kuris svarstys klausimus liečiančius šeimų problemas. Po Rožinio maldos, drauge su tikinčiaisiais, giedodami giesmes, Vytauto gatve parėjome į Palangos  Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčią. Joje šventėme Eucharistiją, kuriai vadovavo ir pamokslą sakė vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ, kartu su savo pagalbininku vyskupu Linu Vodopjanovu OFM ir būriu kunigų.
Viename savo pamoksle kun. Julius Sasnauskas OFM yra sakęs: „Nesutikau žmogaus, kuris, kalbėdamas rožinį, šiandien gailėtųsi, kad tai darė, tačiau sutikau tokių, kurie gailisi, kad jau nebegali jo kalbėti“. Branginkime šią maldą ne tik spalio mėnesį, bet kiekvieną dieną.