Rožinio mėnesio pradžia Palangoje | Telšių kunigų seminarija

Rožinio mėnesio pradžia Palangoje

 

Spalio mėnuo Visuotinėje Katalikų Bažnyčioje yra skirtas Švč. M. Marijai, Šv. Rožinio Karalienei ir rožinio maldai. Tikintiejikiekvieną dieną kviečiami bendrai bažnyčiose, koplyčiose ar savo namuose, o taip pat ir pavieniui kasdien kalbėti pop vieną, vis kitą Rožinio dalį. Tradiciškai Telšių vyskupijoje šis mėnuo iškilmingai pradedamas Palangoje, prie seniausios Lietuvoje Lurdo grotos, esančios Birutės kalno papėdėje.

Spalio 1 d. 16 val. procesijos būdu, giedant su Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikais, jų vadovais, diakonais, vadovaujant Telšių vyskupijos ganytojui vyskupui ordinarui Jonui Borutai SJ, kartu su tikinčiaisiais buvo susirinktaprie Lurdo, kur rožinio maldai vadovavo pats Telšių vyskupas ordinaras. Jis pasveikino visus susirinkusiuosius ir padrąsino drąsiai ir nuoširdžiai kreipti į Dievo Motiną.

Rožinio malda, sakė vyskupas, nekartą buvo didžiulė pagalba istorijos vingiuose įvairiose tautose. Kai būdavo kritiška situacija tikintieji Rožančiaus malda visada kreipdavosi prašydami pagalbos ir užtarimo ir Švč. M. Marija visada būdavo ta didžiąją pagalba. Vyskupas išryškino šių dienų sudėtingą situaciją pasaulyje  ir kvietė nuoširdžiai melstis įvairiomis intencijomis ir prašant taikos pasauliui, ir meldžiant naujų pašaukimų į kunigišką ir vienuolinį luomą, ir meldžiantis už šeimas. Vyskupas vadovavo maldai, prie kiekvienos paslapties stabteldamas ir giliomis įžvalgomis, analizuodamas Šv. Rašto tekstus ir nūdienos aktualijas vyskupas padėjo maldininkams gilintis į paslapčių turinį ir kvietė visus gerai įsimąstyti į Rožinio maldos esmę.

Po Rožinio maldos, maldininkai procesijos būdu, giedodami giesmes per visą Palangos miestą parkeliavo į Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčią, kur 18 val. buvo aukojamos Šv. Mišios. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, dvasiostėvas kun. Saulius Tomošaitis, Palangos parapijos ir kiti, atvykę kunigai. Liturgijoje patarnavo du diakonai bei Telšių kunigų seminarijos klierikai. Šv. Mišių metu giedojo Palangos bažnyčios vargonininkas Edmundas Jucevičius. Šv. Mišių pradžioje vyskupas kalbėjo apie tą dieną minimą Šv. Teresėlę, priminė spalio mėnesio uždavinius – melstis kalbant Rožančių ir mokytis nuolankumo ir pasitikėjimo Dievu iš Dievo Motinos Marijos.

Sakydamas pamokslą šio straipsnio autorius analizavo tos dienos Šv. Rašto skaitinius ir priminė, jog tiek Švč. M. Marija, kurios mėnesis pradedamas, tiek šv. Teresėlė, kuri yra paskelbta kunigų ir misijų globėja, o taip yra ir Bažnyčios Mokytoja, yra nuolankumo ir mažumo mokytojos. Tos dienos Evangelijos ištraukoje Jėzus išaiškino apaštalams, o tuo pačiu ir visiems mums, kas yra didžiausias Dangaus Karalystėje. Kiekvieno tikinčiojo uždavinys – nuolat mokytis nuolankumo ir pasitikėjimo Dievu, vykdyti Dievo valią ir būti susirūpinusiems vienu, svarbiausiu dalyku – patikti Dievui. Tokias pamokas gauname per šventųjų pavyzdį ir Rožinio maldos pagalba.

Šv. Mišių pabaigoje, prieš suteikdamas ganytojinį palaiminimą, Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ palinkėjo tikintiesiems, kalbant Rožančių atrasti dvasios ir širdies ramybę, maldoje atgauti pusiausvyrą ir iš Dievo, per maldą ir Švč. M. Marijos užtarimą ateinančią Dievo palaimą.

Po Šv. Mišių vyskupas, kunigai bei seminaristai rinkosi į bendrą agapę, suorganizuotą svetingojo Palangos parapijos klebono, Palangos dekanato dekano kun. Mariaus Venskaus.

Marija, Šv. Rožinio Karaliene, melski už mus!

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas