Telšių vyskupijos ministrantų susitikimas | Telšių kunigų seminarija

Telšių vyskupijos ministrantų susitikimas

Tradicinis Telšių vyskupijos ministrantų susitikimas

2016 m. balandžio 16 dieną Telšiuose vyko tradicinis visų Telšių vyskupijos ministrantų susitikimas. Iš daugumos Telšių vyskupijos parapijų, įvairaus amžiaus Šv. Mišių patarnautojai rinkosi į susitikimą, kurio šiais Gailestingumo metais tema – „Bažnyčia – Tėvo gailestingumo ženklas“. Nuo ryto vyko registracija, kurios metu į susitikimą atvyko ir užsiregistravo arti 60 ministrantų. Susirinkusiuosius pasveikino ir visais suvažiavusiaisiais pasidžiaugė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus. Į susirinkusiuosius kreipėsi ir savo įžvalgomis apie Bažnyčią kaip Tėvo gailestingumo ženklą dalinosi Šiluvos parapijos klebonas ir ten esančios Bazilikos rektorius kun. Erastas Murauskas.

 

Jis vaizdžiai ir su jam būdingu užsidegimu bei įtaigumu bendravo su jaunuoliais ir jiems puikiai pristatė temą bei pranešimo turinį. Po bendros katechezės jaunuoliai ir juos atlydėjusieji kunigai bei kiti parapijų aktyvūs žmonės Telšių „Žemaitės“ dramos teatre žiūrėjo puikų, režisierės Laimutės Pocevičienės pastatytą spektaklį: „Vilties etiudai iš septynių kalvų miesto“.

 

Spektaklyje vaidino jaunieji, vaikų ir jaunimo studijos „Savi“ aktoriai.

 

Po spektaklio jaunuoliai, kunigai, seminaristai ir juos atlydėję parapijiečiai, kartu pietavo Telšių kunigų seminarijoje, turėjo puikią progą pabendrauti tarpusavyje bei su kunigais ir klierikais.

Po pietų jaunuoliai buvo suskirstyti į grupes ir susitiko su įvairias pasiuntinybes Bažnyčioje atliekančiais kunigais. Teminis užsiėmimas „Ženklas“ vyko Telšių vyskupijos kurijoje, kur būrelis jaunuolių susitiko su Telšių vyskupo augziliaru ir generalvikaru vyskupu Linu Vodopjanovu OFM ir kurijos kancleriu, vyskupo vikaru ir vyriausiuoju Telšių vyskupijos policijos kapelionu kan. Remigijumi Saunoriumi, taip pat ir Telšių kunigų seminarijoje.

 

Seminarijoje atskiri būreliai susitiko su Telšių vyskupijos tribunolo oficiolu ir Palangos dekanato dekanu kun. dr. Mariumi Venskumi, Žemaičių Kalvarijos parapijinių Jono Pauliaus II senelių globos namų direktoriumi kan. Jonu Aču,

Lietuvos kariuomenės Ordinariato, Ruklos įgulos II kapelionato kapelionu kun. Sauliumi Noretu,

 

Telšių vyskupijos Šeimos centro atstovu kun. Tomu Žlibinu.

 

Susitikdami su įvairias pareigas einančiais dvasininkais ministrantai turėjo puikią progą sužinoti ir pajusti ką veikia kunigai, kurie yra Gailestingumo ženklais kariuomenėje, policijoje, kurijoje, senelių namuose ar ligoninėje, bažnytiniame teisme ar kuriame nors iš vyskupijos, šiuo atveju Šeimos, centrų. Jaunuoliai bendravo, uždavinėjo klausimus, geriau susipažino su įvairiapuse Bažnyčiose veikla.

 

Po susitikimo visi atvykusieji, vadovaujant Telšių kunigų seminarijos prefektui kan. Andriejui Sabaliauskui, praėjo per Telšių vyskupijos Katedros Šventąsias Gailestingumo metų duris, sukalbėjo šiems metams skirtą maldą, aplankė Katedros kriptoje esančius trijų Telšių vyskupijos ganytojų kapus,

 

susipažino su Katedros istorija ir visi gavo anspaudus į jiems padovanotus piligrimų pasus.

 

Pasirengę Šv. Mišioms ministrantai dalyvavo iškilmingoje liturgijoje Telšių vyskupijos Katedroje. Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą jų metu pasakė Telšių vyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, kartu su juo koncelebravo būrelis kunigų: Kunigų seminarijos vadovai, kurijos darbuotojai, atvykę iš parapijų kunigai, liturgijoje patarnavo du diakonai, seminaristai bei patys ministrantai.

 

Šv. Mišių pradžioje vyskupas visus pasveikino, perdavė Telšių vyskupijos vyskupo Jono Borutos SJ sveikinimus ir linkėjimus ir pakvietė melstis vieniems už kitus bei kunigus ir pašaukimus.

 

Sakydamas pamokslą jis kalbėjo apie tos dienos evangelijoje pristatomą Gerojo ganytojo portretą. Vyskupas išryškino ganytojo vaidmenį ir svarbumą, taip pat kalbėjo apie kunigus, kuriems ministrantai patarnauja Šv. Mišių metu, jų vaidmenį ir kulnų pašaukimą. Pamokslininkas drąsino jaunus žmones nebijoti atsiliepti į Kristaus kvietimą sekti juo, ir tarnyste prie altoriaus savo parapijų bažnyčiose būti gerais padėjėjais parapijų ganytojams. Tam reikia gerai įsiklausyti į Dievo žodį ir būti geromis avimis Kristaus kaimenėje.

Po Šv. Mišių padėkos žodį visiems tarė Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. R. Norkus. Jis pasidžiaugė atvykusiais, dėkojo parapijų klebonams už suorganizuotą ministrantų atvežimą į susitikimą Telšiuose ir pakvietė visus bendrai nuotraukai.

 

Renginio pabaigoje ministrantai ir iš vyskupo L. Vodopjanovo OFM ir seminarijos rektoriaus gavo atminimo dovanėles ir išsiskirstė į savo namus, į gimtąsias parapijas atsisveikinę iki vasarą vyksiančių, jiems skirtų stovyklų.

Tokie tradiciniai Telšių vyskupijos ministrantų susitikimai, organizuojami Telšių vyskupijos kurijos, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos ir Telšių vyskupijos Jaunimo centro, vyksta jau daugiau kaip dešimt metų kiekvienų metų pavasarį. Tai sustiprina jaunų žmonių ryžtą gyventi tikėjimu ir būti altoriaus artumoje, klebonų bei parapijų kunigų artimiausiais padėjėjais.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas