Žemaičių Kalvarijos Šventovėje vyko iškilmės | Telšių kunigų seminarija

Žemaičių Kalvarijos Šventovėje vyko iškilmės

2014 m. spalio 12 d. Telšių vyskupijos pagrindinėje – Žemaičių Kalvarijos Šventovėje vyko iškilmingas Bazilikoje esančio stebuklingojo Dievo Motinos su Kūdikiu – Krikščioniškų Šeimų Karalienės paveikslo karūnavimo popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis aštuntųjų metinių minėjimas. Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, įgaliotas popiežiaus Benedikto XVI, stebuklingąjį paveikslą iškilmingai karūnavo 2006 m. spalio 8 d. Taip pat tą dieną savo amžiaus 70 metų jubiliejų čia šventė Telšių vyskupijos vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ.  12 val. pagrindinėms Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo apaštališkasis nuncijus Pabaltijui  arkivyskupas Pedro López Quintana ir jo  patarėjas mons. Giovanni Gaspari, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, jo pagalbininkas vyskupas Arūnas Poniškaitis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis, pats garbusis jubiliatas Telšių vyskupijos vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovai, Telšių vyskupijos kurijos atstovai. Šv. Mišių metu liturgijoje patarnavo Telšių kunigų seminarijos klierikai, giedojo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos grigališkojo choralo grupė, vadovaujama Vidmanto Budreckio. Į Baziliką tą dieną rinkosi Telšių vyskupijos šeimų centrų dekanatuose ir parapijose vadovai bei savanoriai ir tikintieji iš visos Lietuvos.

Šv. Mišių metu sakydamas pamokslą Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ komentavo tos dienos Šv. Rašto skaitinius. Arkivyskupas išryškino tą dieną Evangelijoje aptartą vestuvinio rūbo svarbą ir kvietė tuo rūbu – meilės rūbu apsivilti visus, o ypač šeimas bei šeimų centrų darbuotojus ir savanorius. Jis kvietė apsivilgti šventiniu meilės rūbu ir su juo darbuotis mylint Dievą, artimą, Bažnyčią. Ganytojas pamoksle taip pat kreipėsi į jubiliatą – Telšių vyskupijos vyskupą J. Borutą SJ ir sveikindamas jį gražaus ir prasmingo jubiliejaus proga visiems iškilmių dalyviams priminė šio iškilaus dvasininko gyvenimo įvykius – vyskupas J. Boruta SJ gimė 1944 m. spalio 11 d. Būdamas gamtos mokslų atstovas ir dirbdamas mokslinį darbą jis pogrindžio sąlygomis studijavo teologiją pogrindžio kunigų seminarijoje, davė įžadus Jėzaus draugijoje – tapo vienuoliu jėzuitu, buvo pašventintas kunigu. Suėmus tuometinį Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos vyriausiąjį redaktorių kun. S. Tamkevičių SJ jis tapo šio pogrindinio leidinio vyriausiuoju redaktoriumi, kuriuo išbuvo iki pat Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo. Ilgus metus buvo jėzuitų ordino Lietuvoje ir Latvijoje provincijolu, tapęs vyskupui kurį laiką dirbo Vilniaus arkivyskupijoje, o nuo 2001 m. – jis Telšių vyskupijos vyskupas ordinaras. Arkivyskupas išryškino vyskupo J. Borutos SJ uolumą, atsidavimą Kristaus Evangelijai, meilę Bažnyčiai ir linkėjo stiprios sveikatos, gausių Dievo malonių ir toliau einant sunkias ir atsakingas ganytojo pareigas Telšių vyskupijoje. Pamokslininkas kvietė visus susirinkusiuosius melstis už jubiliatą ir prašyti Viešpaties palaimos bei Dievo Motinos – Krikščioniškų Šeimų Karalienės globos ir užtarimo.

Po Šv. Mišių Telšių vyskupijos vyskupą ordinarą J. Borutą SJ gražaus jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikino vyskupai, kunigai, seminaristai, šeimų centrų vadovai, katalikiškų organizacijų atstovai, įvairių bendruomenių nariai, po sveikinimų nuskambėjo skambus „Ilgiausių metų“.

Pačioje iškilmių pabaigoje visiems susirinkusiesiems padėkos žodį tarė pats Jubiliatas, o po iškilmingų pamaldų buvo surengti šventiniai pietūs.