Žemaičių Kalvarijos bazilikoje pašventintas naujas diakonas
Straipsniai

Žemaičių Kalvarijos bazilikoje pašventintas naujas diakonas

2014 m. kovo 2 d. Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje 12 val. buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios, kurių metu Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ vienam Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikui – Donatui Liutikai suteikė diakono šventimus. Iškilmingoms Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius, Telšių vyskupijos šeimos centro direktorius kan. Jonas Ačas, Telšių vyskupijos „Caritas“ direktorius, Rietavo parapijos klebonas kun. Antanas Gutkauskas, Židikų parapijos klebonas kun. Egidijus Jurgelevičius, Telšių vyskupo sekretorius kun. Haroldas Šneideraitis. Šv. Mišių metu giedojo Žemaičių Kalvarijos Bazilikos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Kristinos Kondratavičienės. Šv. Mišiose dalyvavo visi Telšių kunigų seminarijos klierikai.

Šv. Mišių pradžioje į gausiai susirinkusiuosius maldininkus kreipėsi Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis visus pasveikino ir pasidžiaugė, kad Gavėnios laikotarpio išvakarėse Telšių vyskupijos dvasininkų eiles papildys dar vienas diakonas, kuriam vyskupas palinkėjo priimant šventimus atverti savo širdį Dievo malonei ir tarnystės džiaugsmui.

Taip pat Šv. Mišių pradžioje, apžvelgdamas tos dienos Dievo Žodį kalbėjo vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Jis pabrėžė Dievo žodžio džiaugsmingą priėmimo svarbumą, leidimą Dievui veikti kiekvieno gyvenime ir ypač to linkėjo būsimajam diakonui.

Sakydamas pamokslą Telšių vyskupas J. Boruta SJ, remdamasis popiežiaus Pranciškaus mokymu, išryškino keletą svarbių dalykų. Būtent: gyventi neturte evangeline prasme, o tai reiškia mokytis mylėti taip kaip Jis; imti Jo jungą, kuris „yra švelnus“. Toks Jo jungo nešimas yra susietas su diakonijos tarnyste – vargšuose ir atmestuosiuose matyti Kristaus veidą. Vyskupas priminė, jog kiekvienam tikinčiajam yra būtinas sąžinės atsivertimas į teisingumą, lygybę, nuosaikumą ir dalijimąsi. Telšių vyskupas taip pat kalbėjo apie tris skurdo tipus: medžiaginį, moralinį ir dvasinį skurdą. Ir jis išryškino, jog tikrasis priešnuodis prieš šį blogį – būtent Evangelija. Vyskupas, kreipdamasis į būsimąjį naująjį diakoną, išryškino tos Gerosios Naujienos skelbimo tarnystės Bažnyčioje svarbą ir linkėjo naujajam diakonui atvira širdimi skelbti Ją ir liudyti pasauliui.

Būsimąjį diakoną Donatą Liutiką Telšių vyskupui ir tikintiesiems pristatė Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. V. Ačas, kuris, kaip įprasta šventimų apeigų metu, perskaitė ir Telšių vyskupijos Šventimų ir skyrimų komisijos posėdžio protokolą.

Šventimų apeigų metu tyloje ant šventinamojo galvos rankas uždėjo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, o diakono rūbu – diakoniška stula ir dalmatika naująjį diakoną aprengė Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. J. Ačas.

Po iškilmingų pamaldų Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje naujasis diakonas Donatas Liutika buvo sveikinamas Žemaičių Kalvarijos parapijos namų salėje, kur kartu buvo surengta ir nuotaikinga agapė.

Iš Židikų parapijos kilęs, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją baigęs religijos mokslų magistro laipsniu, diak. Donatas Liutika savo tarnystę šiuo metu atlieka Žemaičių Kalvarijoje.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *