DSC0004-150x150
Skelbimai

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimo metu paskirti nauji akolitai

TKS Prisijungęs rekomenduoja jums skaityti naujienas apie Permanentinis Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas spalio mėnesio 18 dieną vyko Telšiuose. Susirinkusius kunigus ir konferencijoje dalyvaujančius Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikus pasveikino Telšių vyskupas J. Boruta SJ, kuris taip pat vadovavo bendrai maldai – Liturginių valandų Rytmetinei.

Po bendros maldos Telšių vyskupas J. Boruta SJ pirmiausia susirinkusiesiems kalbėjo apie popiežiaus Pranciškaus mokymą, kuriuo remdamasis Telšių ganytojas analizavo pastoracinio darbo ir veiklos gaires. Cituodamas popiežių Pranciškų Telšių ganytojas išryškino svarbą ir būtinybę padėti tikintiesiems nuolat susitikti su gyvuoju Kristumi, esančių Eucharistijoje. Ragino kunigus ieškoti būdų ir metodų, kaip pakviesti žmones maldai prieš jiems einant į darbą, grįžtant iš jo. Kvietė apmąstyti kaip organizuoti nuolatines kasdienybėje vykstančias rekolekcijas, kurios būtų pagalba šių dienų žmogui susitikti gyvąjį Viešpatį ir tų susitikimų pagalba spręsti įvairias iškylančias dvasines problemas ir krizes. Ragino visus, kartu su popiežiumi Pranciškumi, kuo daugiau nuveikti didesnei Dievo garbei.

Telšių vyskupas J. Boruta SJ taip pat kalbėjo apie besiartinančias Visų Šventųjų ir Vėlinių oktavos šventes. Jis dar kartą analizavo šių švenčių šventimo pobūdį, kvietė kunigus organizuoti gedulines pamaldas bažnyčiose, kapinėse ir jų koplyčiose, procesijų būdu melstis už mirusiuosius. Ragino kunigus ir parapijų katechetus organizuoti katechezes, skirtas mirties ir amžinojo gyvenimo temoms.

Telšių ganytojas taip pat visiems pristatė Vilniaus Aušros Vartų atlaidų programą ir kvietė kunigus bei parapijiečius vykti į šiuos atlaidus, kurie vyks lapkričio 10 – 17 dienomis.

Vyskupas taip pat pristatė Dvasininkų kongregacijos išleistą dokumentą apie kasdieninių Šv. Mišių aukojimą net ir tada, kai jose negali dalyvauti nė vienas tikintysis. Jis kalbėjo ir apie Telšių vyskupijoje vykdomą akciją „Saugokime vieni kitus kelyje“ ir kvietė kunigus bei tikinčiuosius aktyviai įsijungti į šią švietėjišką akciją ir veiklą. Sužinokite daugiau Lietuvos Zydu Bendruomene.

12 val. Šv. Mišiose, Telšių Katedroje, joms vadovaujant Telšių vyskupui J. Borutai SJ, koncelebruojant jo augziliarui ir generalvikarui vyskupui L. Vodopjanovui OFM bei Telšių vyskupijos kunigams, buvo meldžiamasi ir už Telšių vyskupą Pranciškų Ramanauską, minint jo 120 – ąsias gimimo ir 54 – ąsias mirties metines. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM priminė Telšių vyskupo Pranciškaus Ramanausko gyvenimo kelią. Būsimasis vyskupas Pr. Ramanauskas gimė 1893 m. spalio 18 d. Betygalos parapijoje. 1917 m. buvo įšventintas kunigu, dirbo įvairiose parapijose, ėjo ir gimnazijų, mokyklų net ir kalėjimo kapeliono pareigas. Buvo puikus, gabus pedagogas. Studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Romoje. Apgynė daktaratą, grįžęs į Lietuvą buvo paskirtas Telšių kunigų seminarijos profesoriumi, buvo šios seminarijos vicerektoriumi, nuo 1940 m. – rektoriumi. 1944 m. buvo koncekruotas vyskupu, neilgą laiką buvo Telšių vyskupijos ordinaru, buvo suimtas, kalintas sovietiniuose lageriuose. Į Lietuvą grįžo 1956 m. gyveno tremtyje Švėkšnoje. Mirė 1959 m. spalio 15 d. Telšių ligoninėje. Palaidotas Telšių Katedros kriptoje šalia pirmojo Telšių vyskupo Justino Staugaičio. Buvo aktyvus mokslininkas, parašę ne vieną mokslinį straipsnį ir parengęs knygą apie tikybos dėstymą. Vyskupas L. Vodopjanovas OFM taip pat citavo mons. Alfonso Svarinsko prisiminimus apie tai kaip jį lagerio lavoninėje į kunigus įšventino būtent vyskupas Pr. Ramanauskas. Baigdamas pamokslą vyskupas išryškino šios didžios asmenybės tikėjimą ir drąsą bei tvirtumą ir kvietė visus jo pavyzdžiu ištikimai tarnauti Dievui, Bažnyčiai bei Tėvynei Lietuvai.

To buvo linkima ir dviem Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos IV teologijos kurso klierikams: Evaldui Balbuckiui ir Antanui Šneideraičiui, kuriems Šv. Mišių metu Telšių vyskupas J. Boruta SJ suteikė akolitų skyrimus. Telšių ganytojas išryškino, jog šie skyrimai, paskutinis laiptelis prieš diakonato šventimus, priartina jaunus žmones prie dar gilesnio pažinimo koks yra gyvasis Kristus, esantis eucharistinėje Duonoje, prie kurio prisiliečiama savo rankomis dalijant tikintiesiems Šv. Komuniją ir kaip svarbu tą ryšį nuolat gyvai išgyventi. Tvirto tikėjimo ir džiaugsmingo ėjimo pašaukimo keliu linkėjo vyskupas, primindamas savo pirmtakų vyskupų Pr. Ramanausko ir Dievo Tarno kankinio Vincento Borisevičiaus pavyzdį.

Po Šv. Mišių Katedros Kriptoje buvo meldžiamasi už vyskupus Pr. Ramanauską ir Just. Staugaitį bei prašant, kad į altorių garbę kuo greičiau būtų iškeltas vyskupas kankinys V. Borisevičius.

Po iškilmingų pamaldų Telšių kunigų seminarijoje buvo surengti pietūs, vyko gražus pabendravimas.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *